Over ons

Vanuit de lokale adviesraden en de WSW-raden blijft ook de kern van de vereniging gevoed. Zo blijft landelijk vanuit de mensen om wie het gaat een stem beschikbaar en word deze meegenomen in de regionale en landelijke overleg tafels en informatiebijeenkomsten.

Kernpunten voor ons werk

  • Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De wet heeft de bedoeling om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken in het reguliere bedrijfsleven. Diverse aanpassingen in uitvoering en verbetering is sinds dien geweest. De vereniging draagt bij door de effecten te benoemen zoals het niet toelaten van mensen tot de sociale werkvoorziening. Ook de instroom in de Wajong is beperkt en zijn inmiddels enkele veranderingen met invloed van Mobility doorgevoerd. 
  • Inkomenseffecten en inzet van werk middelen zijn onder anderen aspecten die wij met de participatiewet als uitgangspunt, bespreken met partners.
  • Wij zien de kans om uit de vereniging de werkelijke verhalen vanuit de leden over te brengen naar de beleidsmakers.
  • De Participatiewet kent een nieuw instrument: beschut werk. In 2048 moeten velen werkplekken gerealiseerd zijn. Veel gemeenten lopen achter bij het realiseren van deze plekken. Wij helpen deze effecten in beeld te brengen.

kan ik werken en hoe dan?

Er is momenteel loonkostensubsidie beschikbaar voor mensen die door ziekte of beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zij kunnen eventueel aanspraak maken op een garantiebaan. Het blijft van belang mensen hun kansen te geven die uitdagend zijn en past in hun werk of verdien vermogen. Hiermee blijven naar mening van Mobility en haar landelijke partners goed in beeld waar verbetering mogelijk is.

Uit het Breed Offensief kwam vanaf het najaar 2019 nieuwe wetgeving die zorgt voor vereenvoudiging in regelgeving. De leden uit onze vereniging hebben hier een groot bijdrage aan geleverd.

Onze aandacht is daarnaast speciaal gericht op de positie van mensen met een arbeidsbeperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vereniging Mobility houdt de uitvoering van beleid voor mensen met een arbeidsbeperking nauwlettend in de gaten. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie uit de praktijk: goede voorbeelden en signalen. Dit gebruiken wij om onze leden te adviseren en ook de landelijke belangenorganisaties van impulsen te voorzien.