Cao sociale werkvoorziening en cao Aan de slag

Beste leden van vereniging Mobility,

Zoals afgesproken op de ALV op 20 november 2021 stuur ik u informatie toe over de Cao SW.

Cao sociale werkvoorziening en cao Aan de slag

Als laatste onderdeel van het congres werden de belangrijkste zaken uit de twee nieuwe cao’s: Sociale werkvoorziening en Aan de slag toegelicht door Mariëlle Sluiter van Cedris. Ook vertelde ze welke rol de medezeggenschap daarbij kan spelen. Als laatste liet Bert Doek strategisch, adviseur Public Affairs en Communicatie van Cedris, zijn licht schijnen over de toekomst van de SW: de inzet van de politiek is positief. Nu nog zien dat het goed ingevuld wordt!

Als u op de link klinkt, komt u in de presentatie

Download de presentatie

Met vriendelijke groet,

Vereniging Mobility

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Mobility .

Zaterdag 20 november 2021 van 10.00 – 12.00 uur via Zoom.

Bijgaand ontvangt u de volgende stukken:

  • Uitnodiging;
  • Verslag vergadering d.d. 20 maart 2021;
  • Concept Jaarplan 2022;
  • Concept Begroting 2022;
  • Overzicht activiteiten.

Tijdens de vorige ALV werd gevraagd om een getekend exemplaar van het verslag van de kascommissie. Dit is al naar u gemaild.

Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben, geef ze dan vóór 15 november 2021 aan ons door.

Met vriendelijke groet,

Jos Sprenkels voorzitter

Vereniging Mobility

10-jarig jubileum Vereniging Mobility

Dames en heren,
Vereniging Mobility is in 2011 opgericht door Wsw-raden. Mobility bestaat in
2021 10 jaar. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom
organiseren wij op 22 oktober 2021 een bijeenkomst voor adviesraden werk en
inkomen. Hoe zag de wereld er in 2011 uit? Wat waren de verwachtingen? In
2015 kwam de Participatiewet. Heeft de Participatiewet gebracht wat ervan werd
verwacht? Hoe verging het de banenafspraak banen? Is nieuw beschut werk een
succes? Hoe staat het met cliëntenparticipatie?
De volgende sprekers werken aan deze middag mee:
• Branko Hagen, adviseur werk en inkomen;
• Claudia de Leeuw van sociaal werkbedrijf WSD Boxtel.
Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
De bijeenkomst is bedoeld voor alle adviesraden die met de Participatiewet of
met werk en inkomen te maken hebben:
• Participatieraden;
• Adviesraden werk en inkomen;
• Wsw-raden;
• Wmo-raden;
• Adviesraden Sociaal Domein;
• En andere raden die met werk en inkomen te maken hebben.
Wanneer: 22 oktober 2021 (nieuwe datum + grotere zaal)
Waar: Gemeenschapshuis De Rots
(Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA BOXTEL)
Tijd: Inloop vanaf 13.30 uur.
Start programma: 14.00 uur. Einde programma: 16.15 uur
Wat kost het?
Voor leden van Mobility is de bijeenkomst kosteloos voor 2 personen. 3de en
volgende deelnemers betalen EURO 35.- per persoon.
Leden van andere adviesraden betalen EURO 35, – per persoon voor deze
middag. Via het bijgevoegde aanmeldformulier kunt u zich aanmelden. Uw
aanmelding is pas definitief als de betaling is ontvangen.

 

10-jarig jubileum Vereniging Mobility.

Bijeenkomst is op vrijdagmiddag 22 oktober 2021 in Noord-Brabant.

LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink.

De komende jaren moet er een grote inspanning worden gepleegd om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De LCR heeft hiervoor 10-Punten-Plan opgesteld en dit per brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. Bestaanszekerheid is voor heel veel burgers geen vanzelfsprekendheid.

LCR-voorzitter Amma Asante schrijft: Vanwege de terugtrekkende rol van de overheid, een gebrek aan regie in het sociaal domein en de bezuinigingen op sociale voorzieningen hebben burgers die afhankelijk zijn van die overheid het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Zij ondervinden vaak op een of meerdere leefgebieden problemen en onzekerheden.

>> lees verder

Met vriendelijke groet,

Bestuur Mobility

Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn.

Lunchwebinar ‘Werk aan de winkel!’
Geef jij talent een eerlijke kans? Dan nodigen wij jou graag uit voor een inspirerend lunchwebinar over de arbeidskansen van mensen met een visuele beperking, op dinsdag 6 april van 12.00 tot 12.50 uur.

Schokkende cijfers
 ‘Visueel in Beeld’. Dit recente onderzoek toont schokkende cijfers over de arbeidsparticipatie van mensen die slechtziend of blind zijn. Terwijl zij genoeg arbeidstalent in huis hebben!
Vind jij diversiteit binnen jouw bedrijf ook belangrijk en wil je concreet stappen zetten stuur dan een e-mail naar info@bartimeusfonds.nl. Je ontvangt dan tijdig de link naar het webinar.

Uitzending 25-2 verrekening van inkomsten: werken en uitkering werkt niet

 Mensen met een uitkering uit de Wajong, WIA, WAO of de Participatiewet die gaan werken, krijgen te maken met verrekening van hun loon met de uitkering. Dat gaat vaak niet goed en daarom heeft de LCR aangedrongen op een onderzoek. Op 25 februari in de middag wordt dit onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz (bekostigd door het UWV Kenniscentrum) gepresenteerd. 

Het onderzoek vormt de basis voor de Uitzending van Pakhuis de Zwijger en de LCR ‘Werken en een uitkering werkt niet’. De uitzending op donderdagavond 25 februari met onderzoeker Suzanne de Visser, uitkeringsgerechtigden, UWV, Divosa, LCR-voorzitter Amma Asante en anderen is online te volgen en begint om 20.30 uur. 

Meepraten kan!

>> lees verder

 

cao voor mensen met een arbeidsbeperking.

Eindelijk is het dan zover: er is een akkoord over de eerste cao voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven.

In Nederland zijn zo’n 15.000 werknemers met een arbeidshandicap via de Participatiewet aan het werk. De cao komt in plaats van wat de betrokkenen een “lappendeken van verschillende lokale regelingen” noemen. Gemeenten hanteerden verschillende regelingen en daarbij konden arbeidsbeperkten vrijwel nooit een pensioen opbouwen.

Participatiewet

Werknemers met een arbeidsbeperking – die niet zelfstanding het minimumloon kunnen verdienen – zijn sinds 2015 aangewezen op de Participatiewet om aan het werk te komen. Bedrijven die arbeidsbeperkten in dienst hebben, krijgen subsidie van de overheid.

“Een fatsoenlijke arbeidsvoorwaardenregeling was voor deze mensen tot nu toe niet geregeld”, zegt Bert Doek van Cedris. “Door de cao komt er een loonschaal. Dit biedt groeikansen in een loopbaan.”

Naast de functieschaal zijn ook pensioenopbouw en reiskostenvergoeding belangrijke onderdelen van de cao. Daarnaast zit er in de cao een prikkel om werknemers – die vaak gedetacheerd worden – in vaste dienst te nemen. Doek: “Het is nu meer gericht op de ontwikkeling van de werknemer.”

‘Historische cao’

“Met deze cao wordt een nieuwe stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarop iedereen volwaardig kan meedoen”, zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris. “Een historische cao”, zegt FNV-onderhandelaar Marco Schipper. “Voor het eerst is er voor deze mensen een pakket met landelijke afspraken over hun loon, pensioenen, hoe lang ze moeten werken, verlof en opleidingen.”

In 2013 nam de VNG nog een resolutie aan waarin stond dat er geen cao zou komen. Deze werd echter in 2019 geactualiseerd waardoor er ruimte kwam om de onderhandelingen te starten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Mobility

Genoeg lees voer voor de paar donkere dagen nog!

 

Veel plezier met de nieuwsbrief en straks ook met de verkiezingsprogramma’s om te zien waar de komende jaren het accent op zal zijn.

Blijf lokaal goed kijken wat er voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geregeld is.

De participatiewet verandert misschien wel snel en de sociaal werkvoorziening bied hulp aan een groep mensen die meer zijn dan alleen een verdien model. Welke routes pakken de vakbonden en is er blijvende aandacht voor alle inwoners die inkomen en sociale zekerheden zien weg vallen.

Geef gerust door wat je als lid is opgevallen.

 

Wij hopen dat jullie gezond mogen blijven.

 

Jos Sprenkels, Wilma Vincken en Chris Nieland

Cao Sociale Werkvoorziening 2020 is nu definitief

De cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2020 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadplegingen hebben sociale partners het akkoord op 10 juni bekrachtigd.  De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en gaat per direct in.

Salarisverhoging

Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen vanaf juli 2020 een salarisverhoging ontvangen van 1,6%. Deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2020.

De loontabel per 1 juli 2020 is binnenkort te vinden op: caosw.nl.

Cedris heeft dezelfde loontabel al eerder verstrekt in conceptvorm aan haar leden.

Meer informatie kunt u vinden in het nieuwsbericht op de website van de VNG.

Met dank aan Cedris.