Welkom

Wat is Vereniging Mobility?
Vereniging Mobility is in 2011 opgericht. Mobility is een landelijke vereniging van cliëntenraden, Wsw, werk en inkomen en brede adviesraden Sociaal domein. Mobility komt op voor de belangen van mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt; uw achterban dus!!

Landelijk verbinden!
Landelijk verbinden wat lokaal werkt is de basis van onze vereniging.
Met ons netwerk van landelijke en lokale structuren kunnen wij ook uw raad versterken. Mobility heeft de afgelopen jaren zijn bestaansrecht bewezen en is lid van de Landelijk Clienten Raad (LCR) en brengt zo de belangen van mensen met een arbeidsbeperking in beeld. Mobility praat ook met 2e Kamerleden en de staatssecretaris over de Participatiewet. Mobility organiseertop aanvraag landelijke studiedagen over belangrijke thema’s.

The sun setting through a dense forest.
Windturbines op een grasvlakte, tegen een blauwe lucht.
De zon schijnt over een bergkam die afloopt naar de kust. In de verte rijdt een auto over een weg.

Arbeid in het VN-verdrag vastgesteld.
Mensenrechten zijn rechten waar ieder mens recht op heeft. Het VN-verdrag Handicap is opgesteld met als doel dat ook voor mensen met een beperking de algemene mensenrechten te beschermen en bevorderen. In 2016 heeft Nederland dit VN-verdrag Handicap geratificeerd. Daarmee is Nederland verplicht de positie voor mensen met een beperking te verbeteren, zodat iedereen volledig kan participeren in alle opzichten. Daarbij hoort dus óók het recht op werk. In Artikel 27 van het VN-verdrag staat daarom werk en werkgelegenheid centraal.

Het recht van personen met een handicap op werk omvat het recht om, op gelijke voet met anderen, in levensonderhoud te voorzien met in vrijheid gekozen of aanvaard werk op een arbeidsmarkt.
Doel samengevat “een inclusieve arbeidsmarkt is toegankelijk, waarin iedereen kan participeren naar vermogen met gelijke behandeling en gelijke kansen op een duurzaam werk dat loont.”