Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 6, 2020

Nieuws van leden

Probedrijven: Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie (LKS)

3 gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Schagen, Hollands Kroon en Den Helder) hebben het project “Duurzaam aan het werk met lks” ontwikkeld. Meer mensen met een arbeidsbeperking kunnen hierdoor aan het werk. Kern van het plan is een andere vorm van financiering. Gemeenten zijn beter in staat om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en hen ook tijdens werk te begeleiden. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland voeren het project uit met Probedrijven, de opvolger van het sociaal werkbedrijf Noorderkwartier. Dit project wordt nu landelijk opgepakt door de FNV. Zie voor meer informatie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/09/fnv-lanceert-plan-om-meer-mensen-met-arbeidsbeperk

Banenafspraak tweede kwartaal 2020: lichte daling

In deze meting klinken de gevolgen van de coronacrisis door. Het aantal banen daalde ten opzichte van het eerste kwartaal met 496 het aantal banen met 496 daalde. UWV baseert dit zoals altijd op het aantal verloonde uren en rekent dat terug naar banen van 25,5 uur per week. Het aantal reguliere dienstverbanden nam met 363 af naar 50.208. De inleenverbanden namen met 133 af naar 8.059 banen.

Uitleenverbanden, ook die meetellen voor de banenafspraak (WSW-detacheringen en uitzendbanen), zijn vanaf half maart massaal beëindigd. De meeste WSW-medewerkers die terugkeerden kregen vervangend werk, maar dat zijn vaak geen nieuwe detacheringen.

Beschut werk

Uit de UWV-cijfers blijkt dat van de 7.232 personen die op 30 juni 2020 een advies beschut werk hebben, 61% werkt in een beschutte omgeving. Dit zijn 4.448 personen, een lichte stijging met 187. Een jaar eerder waren er nog 3.277 beschut werkenden. Zie voor meer informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/trendrapportage-2e-kwartaal-2020.pdf

Banenafspraak levert minder extra werkgelegenheid op

Vanaf eind 2012 is de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking veel minder toegenomen dan de cijfers van de banenafspraak laten zien. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Tellingen banenafspraak: het succes ontrafeld’ van Capeladvies. Met de banenafspraak hebben het rijk en sociale partners in 2013 afgesproken om in de periode tot 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Volgens officiële tellingen zijn er tot eind 2019 53.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk gekomen. Capeladvies heeft berekend dat dit aantal fors lager is en 12.000 mensen betreft.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat:

· 10.000 banen worden toegerekend aan werkende Wajongers, terwijl deze Wajongers al aan het werk waren;

· 11.000 Vso-Pro leerlingen meetellen die voorheen (zonder banenafspraak) regulier aan het werk zouden zijn gekomen;

· 10.000 gedetacheerde Wsw-werknemers als extra banen meetellen voor de banenafspraak, terwijl er van extra werkgelegenheid geen sprake is.

Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/app/uploads/Rapport-telling-banenafspraak-het-succes-ontrafeld.pdf

Inning eigen bijdrage Wmo en Wlz in coronatijd

Afgelopen maanden ontving de ombudsman diverse klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning te leveren.

De ontvangen klachten en signalen variëren van onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden waarin geen zorg is ontvangen, tot het alsnog moeten betalen van (hoge) eigen bijdragen Wlz, terwijl thuis minder tot geen zorg is geleverd en de mantelzorger hierdoor extra is belast. Zie voor meer informatie: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/vragen-aan-minister-van-vws-over-inning-eigen-bijdragen-wmo-en-wlz-in-coronatijd

Wmo huishoudelijke hulp naar Bijzondere Bijstand

Er is een lobby gaande om de huishoudelijke hulp in de wmo naar de bijzondere bijstand over te hevelen. Ook wordt er gesproken over een inkomens/vermogenstoets voor deze hulp. Zie voor een voorbeeld van een dergelijke motie:

Uitstroom WW (gegevens UWV)

Onderstaande tabel geeft de uitstroom van werkzoekenden met een indicering WW uit het bestand aan van januari 2020 t/m augustus 2020. UWV kent 3 redenen van uitstroom naar werk (werkhervatting, ZZP en plaatsing op vacature). De grootste stroom van werkzoekenden uitgestroomd zonder werkhervatting zit in Overige en heeft dus geen ander werk gevonden.

Reden uitstroom Aantal

Werkhervatting 130.503

Gestart als Zelfstandig Ondernemer 5.775

Plaatsing op Werkcoach BemiddelingsService (WBS vacature) 247

Overige 254.955

Werkzoekenden die aan het einde van hun WW periode zitten, worden geïnformeerd over mogelijke rechten na hun WW periode en worden geactiveerd naar werk om een terugval in inkomen te vermijden.

Nibud: Verhoog bijstand en minimumloon

Uit Nibud onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu. Ze zijn voor aanvrager en verstrekker onvoldoende en te ingewikkeld om mee te werken. Hierdoor komen tienduizenden inwoners maandelijks tientallen euro’s tekort, waardoor zij geldproblemen krijgen. Nu er een crisis is en meer mensen voor (financiële) hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud deze regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen.

Onvoldoende inkomen om van rond te komen

Uit de analyse blijkt dat het de meeste gemeenten onvoldoende lukt om alle inwoners financieel gezien voldoende te ondersteunen. Zo ziet het Nibud bij alle onderzochte gemeenten dat er minstens vier huishoudtypen zijn die niet de inkomens-ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om rond te kunnen komen. Dit zijn:

1. Jongeren tot 21 jaar met bijstandsuitkering of minimumloon.

2. Stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder.

3. Mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten.

4. Mensen met een flexibel inkomen.

Zie voor meer informatie: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-verhoog-bijstand-en-minimumjeugdloon/

Landelijke Convenant Vroegsignalering

Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente. Die is vanaf dan verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand.

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter, is het devies. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant, mede ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied en werken al langer met vroegsignalering. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief. Het verplichte schuldhulpaanbod voor gemeenten is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt. Zie voor meer informatie: https://www.nvvk.nl/k/news/view/12132/3481/convenant-vergemakkelijkt-zoektocht-gemeenten-naar-mensen-met-financiele-zorgen.html

Nieuwsbrief nr. 5, 2020

UWV cliëntenraad Limburg wint Cliënt in Beeld prijs Landelijke Cliëntenraad

Veel mensen waarbij het UWV een uitkering toekent hebben een laag inkomen. In veel gevallen vergelijkbaar met bijstandsniveau of daaronder, uitzonderingen daargelaten. Vaak gaan zij gebukt onder financiële problemen. Wat zij (en het UWV) niet weten is dat er tal van regelingen en voorzieningen zijn waar zij recht op hebben en gebruik van kunnen maken. Door daar gebruik van te maken voorkom je problemen (schuldenproblematiek, beslagleggingen, toename van psychische en lichamelijke klachten, uitzichtloze situaties, spanningen binnen gezinnen, kinderen die ‘niet mee kunnen doen’, armoede, etc.) en verhoog je de kwaliteit van leven van mensen.

Een raadslid van de decentrale raad Limburg is erin geslaagd UWV en een gemeente om de tafel te krijgen, tezamen met andere ondersteunende diensten. Iets wat normaal zou moeten zijn en zelfs passend is bij de rol van regievoerder maar wat toch ook een vrij moeilijk proces blijkt te zijn. Wat voor veel organisaties moeilijk tot onmogelijk lijkt, lukt Roland de Groot wel. Zie voor meer informatie: https://www.clientenraad-uwv.nl/nieuws/artikel/8613/roland-de-groot-uit-limburg-neemt-clint-in-beeld-prijs-in-ontvangst

Inburgering

Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe Wet inburgering. In deze nieuwe wet krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Samen met de VNG en het ministerie van SZW informeert en ondersteunt Divosa gemeenten om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn op hun regierol zodat de overgang naar het nieuwe stelsel soepel verloopt. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2021. Zie voor meer informatie: https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering

Minister Van Ark: eind aan collectiviteitskorting basiszorgverzekering

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) maakt een eind aan collectiviteitskortingen op de basiszorgverzekering. Belangrijkste reden is dat de collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn van verzekerden: de premie wordt eerst verhoogd voor iedereen en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Zo betaalt de ene groep verzekerden voor de korting van een andere groep. Bijkomend voordeel van de afschaffing is dat dit naar verwachting leidt tot een overzichtelijker polisaanbod.

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering die gemeenten kunnen aanbieden voor sociale minima. Ook hiervoor wordt de korting op de basisverzekering afgeschaft. Wel blijft het voor gemeenten mogelijk een premiebijdrage aan hun inwoners te geven en kunnen zorgverzekeraars nog een premiekorting geven op de aanvullende verzekering.

Voor afschaffing moet de wet worden aangepast. Naar verwachting zal de afschaffing van de collectiviteitskorting op zijn vroegst op 1 januari 2023 effectief worden. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aan-collectiviteitskorting-basiszorgverzekering

Regionale werkgeversservicepunten beter herkenbaar door wijziging wet SUWI

Als onderdeel van Breed Offensief wijzigt het kabinet de SUWI-wetgeving. Zo werken ze aan verbetering van de werkgeversdienstverlening en het matchen van werkzoekenden en werkgevers. De wijzigingen zullen merkbaar worden bij de Werkgeversservicepunten (WSP’s). Bij de WSP’s werken gemeenten en UWV samen om werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt samen te brengen. Een deel van de veranderingen stond deze zomer in het gewijzigde Besluit SUWI. Dat gaat 1 januari 2021 in. De wijziging moet de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsregio’s versterken en zo meer mensen aan het werk helpen en houden. Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/regionale-werkgeversservicepunten-beter-herkenbaar-door-wijziging-wet-suwi/

Hoe werkt collectief schuld regelen?

Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld vijftien schuldeisers op het moment dat ze een schuldregeling aan gaan. De onderhandelingen met al die schuldeisers over een regeling zijn nu nog omslachtig en tijdrovend voor de schuldhulpverlening. Gemiddeld duurt het 55 weken om met alle schuldeisers een akkoord te bereiken.

In het nieuwe systeem zijn er vooraf afspraken gemaakt tussen een gemeente en de schuldeisers. Het idee is dat deelnemende schuldeisers ongezien akkoord gaan met het voorstel van de schuldhulpverlener.

Daardoor gaat het proces veel sneller. Het streven is dat er binnen een maand een akkoord is. Mensen met problematische schulden zijn hierdoor sneller uit de schulden en gemeenten kunnen meer mensen helpen. Zie voor meer informatie: https://nos.nl/artikel/2352096-mensen-met-schulden-sneller-geholpen-door-samenwerking-gemeenten.html

Programma Onbeperkt meedoen

De Coalitie voor Inclusie is op zoek naar initiatieven voor (en door) jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening om onzichtbare drempels op het gebied van onderwijs, opleiding en werk weg te nemen. Zie voor meer informatie: https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/onze-projecten/onbeperkt-meedoen/

Voorkom ontmanteling sociale werkbedrijven

In de Tweede Kamer is de afgelopen jaren herhaaldelijk de belangrijke rol van sociale werkbedrijven voor de arbeidsmarktkansen van kwetsbare werknemers benadrukt. Vanuit dit belang heeft de Tweede Kamer tijdens het coronadebat over steunpakketten bepleit om sociale werkbedrijven voldoende compensatie te bieden. Dit deden ze via een unaniem gesteunde motie. Daarbovenop hebben SP en CDA heel recent in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Bas van ’t Wout opgeroepen maatregelen te nemen om het voortbestaan van alle sociale werkbedrijven te waarborgen. Dit past in de bredere en eerdere oproep van de Tweede Kamer om de expertise en infrastructuur van sociale werkbedrijven toekomst te bieden. Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/oproep-tweede-kamer-voorkom-ontmanteling-sociale-werkbedrijven/

Nieuws van leden

Leden kunnen eigen nieuws in de nieuwsbrief laten opnemen.

Nieuwsbrief nr. 4, 2020

Crisis bedreigt kansen arbeidsbeperkte jongeren De eerste studies van het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de gevolgen van de coronacrisis laten zien dat de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard worden geraakt. Het CBS stelde onlangs al vast dat jongeren tot 27 jaar een relatief groot deel uitmaken van de toename in het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal.

De coronacrisis lijkt vooral voor de jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) ongunstig uit te pakken. Verwacht wordt dat de beperkingen in het onderwijs, vooral het wegvallen van praktijkvakken, nadelig zijn voor de arbeidsmarktpositie. Een positie die door de crisis sowieso al onder druk staat. Mensen met een LVB zijn vooral werkzaam aan de onderkant van de arbeidsmarkt; dat is vaak werk dat laagbetaald en onzeker is. De verwachte recessie zal deze groep vrijwel zeker raken. Zie voor meer informatie: https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/kwetsbare-groepen-lopen-grootste-risico-op-werkverlies-en-armoede

Coronacrisis leidt tot fors financieel probleem sociale werkbedrijven

In maart van dit jaar vielen veel sociale werkbedrijven deels of helemaal stil. Veel werknemers binnen de sociale werkbedrijven maken deel uit van de risicogroep van het coronavirus. Ook vielen opdrachten weg waardoor de opbrengsten extra terugliepen. Deze opbrengsten zijn noodzakelijk voor het kunnen inzetten van jobcoaches en begeleiders die werknemers en werkgevers ondersteunen. Door een impuls van 90 miljoen van het rijk, kon de begeleiding de eerste drie maanden van de crisis op peil gehouden worden.

Door de 1,5 meter maatregel, risicogroepen die thuisblijven en onzekere of lagere resultaten uit het werk, lijkt het erop dat bedrijven in de periode juni – december 2020 nog steeds zo’n 20% minder goed presteren dan begroot. Dit resulteert in een extra tekort van ruim 100 miljoen tot het einde van het jaar. Wanneer dit tekort niet wordt aangevuld, heeft dit vrijwel zeker gevolgen voor de begeleiding en ondersteuning en daarmee de baankansen van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/coronacrisis-leidt-tot-fors-financieel-probleem-sociale-werkbedrijven/

Is de website van uw gemeente toegankelijk?

Vanaf 23 september is dat eenvoudig te controleren. Dan moet namelijk élke gemeente een toegankelijkheidsverklaring op de website publiceren. En moeten gemeenten aantonen dat ze werken aan de webtoegankelijkheid. Met de ‘Checklist Toegankelijkheidsverklaring’ van Ieder(in) kom je er snel achter of jouw gemeente het goed doet. Hoe vaker je NEE moet invullen, hoe groter de kans is dat de website niet volledig toegankelijk is. Met de uitkomsten van de check kun je het gesprek aangaan met de gemeente. Ieder(in) heeft hiervoor een ‘modelbrief aan het gemeentebestuur’ beschikbaar. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/check-jouw-gemeentewebsite-op-23-september-of-daarna/

De sociale staat van Nederland 2020

Hoe gaat het met Nederland en de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 12 jaar voorgedaan in de welvaart en leefsituatie van Nederlanders? Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen? Hoe kijken Nederlanders aan tegen hun leven en de sociale staat van het land? En welke gevolgen heeft de coronacrisis hiervoor? Dit zijn thema’s die aan bod komen in deze kernachtige versie van De sociale staat van Nederland (SSN). Zie voor meer informatie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/kwaliteit-van-leven-in-onzekere-tijden.-de-sociale-staat-van-nederland-op-hoofdlijnen

Samenwerking SW-bedrijven

Pro bedrijven uit Schagen, WerkSaam Westfriesland uit Hoorn en WNK Personeelsdiensten uit Alkmaar gaan samenwerken met Confed Systems uit Amersfoort in het project DoorStroom + KrachtStroom. Doel van het project is het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Confed trapt af door zelf elektrotechnische assemblage-werkzaamheden te verplaatsen naar Noord-Holland Noord.

Mensen die een traject bij een van de SW-bedrijven hebben doorlopen kunnen zonder sollicitatieprocedure terecht bij Confed. Andere doelgroepen die in aanmerking komen voor een betaalde baan bij Confed zijn onder meer mensen uit de bijstand, statushouders en mensen met indicatie banenafspraak (LKS). Ook niet-uitkeringsgerechtigden die hulp nodig hebben bij het vinden van werk zijn welkom bij Confed.

Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Ze betalen sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

Tijd dringt voor cao Participatiewet

De FNV heeft onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken over een zogeheten cao Participatiewet. De tijd dringt, vindt de vakbond, die wil dat de cao er dit najaar eindelijk komt. We zijn blij dat we nu eindelijk met elkaar om tafel zitten om voor deze mensen goede afspraken te maken in een cao’, zegt Peter Wiechmann, bestuurder van FNV Sociale Werkvoorziening. ‘Want voor hen zijn arbeidsvoorwaarden als hun loon, pensioenen, hoe lang ze moeten werken, verlof of opleidingen en ontwikkeling helemaal niet of maar mondjesmaat geregeld.’

Volgens hem is er nog een lange weg af te leggen. ‘We moeten komen van het zeer karige pakketje arbeidsvoorwaarden dat de werknemers nu hebben tot een cao waarin dingen zijn geregeld waar ze ook écht iets aan hebben.’ Zij krijgen nu soms niet eens een vergoeding voor hun woon-werkverkeer.’ Zie voor meer informatie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2020/09/tijd-dringt-voor-cao-participatiewet

Waar staat je gemeente?

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een interessante website. Deze website geeft per gemeente informatie over tal van onderwerpen zoals werk en inkomen, onderwijs en de impact van de coronacrisis. Zie voor meer informatie: https://www.waarstaatjegemeente.nl/

Log veilig in met Digid

Let op, bij veel organisaties kunt u (binnenkort) niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft dan altijd uw telefoon nodig.

Hoe werkt het?

U logt in zoals u gewend bent met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Daarna ontvangt u op uw telefoon een sms met een code. Deze code neemt u over. Heeft u een vast telefoonnummer dan kunt u een gesproken sms-code ontvangen. U wordt automatisch gebeld. Zie voor meer info: https://www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle/

 

Nieuwsbrief nr. 3, 2020

Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd

De omvang van het totale werknemersbestand in de Wsw daalde door het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 77.735 eind 2019. Begin 2019 werken nog 82.581 personen via de Wsw.

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw werkt 93,4% in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,6% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. 37,4% werkt via een detacheringen Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,9%) en groepsdetacheringen (19,5%). De grootste groep betreft personen op een interne plaatsing, ofwel werk waarbij de begeleiding door de SW-organisatie wordt verzorgd (55,9%).

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de “geen plaatsingen”) loopt jaarlijks op. In 2019 is er sprake van een toename van 467 personen tot een totaal van 5.164 personen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/31/wsw-statistiek-jaarrapport-2019

UWV rapportage Banenafspraak en beschut werk Uit de nieuwe regionale UWV-regionale trendrapportage banenafspraak blijkt dat werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen realiseerden voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 50.571 banen via een regulier dienstverband en 8.192 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Een jaar geleden ging het om 41.794 reguliere dienstverbanden en 10.184 inleenverbanden. Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak bracht UWV ook de rapportage beschut werk uit. Daarin is te lezen dat op 31 maart jl. 4.301 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Een jaar geleden was dit nog 2.867 personen.

Over 2020 ontvangen gemeenten geen bonus meer per gerealiseerde beschutte plek. Ook zal vanaf 2021 de begeleidingsvergoeding afnemen van € 9.000 nu naar € 7.700. Voor zover gemeenten nu nog rondkomen met de voor beschut werk beschikbare middelen worden hierop vanaf 2021 financiële tekorten verwacht. Zie voor meer informatie: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2020/UWV-58763-banen-van-banenafspraak-gerealiseerd.aspx

Schuldenlab

Nederland schuldenzorgvrij. Stad voor stad, stap voor stap.

Meer dan een miljoen Nederlanders liggen wakker van hun schulden. Hulp voor hen is er wel, maar die werkt lang niet altijd goed. Vaak is de hulp te versnipperd. Gemeenten en andere organisaties werken langs elkaar heen. Vinden steeds opnieuw het wiel uit. Daarom is er SchuldenlabNL: we bundelen beproefde, succesvolle programma’s. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij. Zie voor meer informatie: https://www.schuldenlab.nl/

De gemeentepolis

Veel gemeenten in Nederland bieden een gemeentepolis aan. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering en gemeenten betalen mee aan de premie. Toch zijn er tussen gemeenten verschillen in hoe de gemeentepolis eruit ziet, wie er in aanmerking komen en hoeveel geld de gemeente bijdraagt. Elk jaar publiceert Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers actuele informatie over de gemeentelijke zorgverzekering. Van deze informatie is een update beschikbaar. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/07/Gemeentepolis_2019_2020_def_2020_07_23.pdf

1 systeem van loonwaardebepaling

Om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te bevorderen, wil het ministerie van SZW naar één systeem van loonwaardebepaling. Dat zijn er op dit moment nog zes: werkgevers (vooral landelijk opererende) vinden dit lastig. De VNG heeft gereageerd op het voorstel.

VNG vindt dat het Rijk meer terughoudendheid past: het valt op dat niet alleen de ‘wat’-vraag wordt bepaald, maar dat van rijkswege ook wordt geprobeerd de ‘hoe’-vraag in te vullen. VNG onderschrijft het doel om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, maar pleiten ervoor rekening te houden met inmiddels goed werkende manieren van uitvoering. Zie voor meer informatie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/20200807_brief-kabinet_bestuurlijke-toets-lagere-regelgeving-loonkostensubsidie-participatiewet.pdf

Overstap naar Wajong 2010 kan nog tot oktober Op 1 januari 2021 gaat de vereenvoudiging van de Wajong in. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong naar de Wajongregeling 2010. Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Je krijgt dan een betere aanvulling naast het loon voor je werkzaamheden.

Let op! Je moet dit wel regelen vóór 1 oktober. Lees op de website van Ieder(in) wat je moet doen om over te stappen. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/tot-1-oktober-kan-je-nog-overstappen-naar-wajongregeling-2010/

Gratis met de bus en trein door de hele provincie Groningen

Vanaf 1 september is dit mogelijk voor minima uit de Groningse gemeente Het Hogeland. Inwoners met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen in daluren kosteloos instappen in alle treinen van Arriva en bussen van Qbuzz in Groningen. De vervoerders profiteren mee.

Het gaat om een proef die loopt tot juli 2021, die moet uitwijzen hoe veel minima gebruik maken van het aanbod om gratis te reizen. Aan de hand hiervan wordt bekeken of en op welke manier het concept structureel wordt aangeboden. In totaal komen 4.500 inwoners in aanmerking, onder wie 1.000 kinderen. Daarvoor dienen zij voor 7,50 euro een Meedoen Pas – een persoonlijke OV-chipkaart – aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie: https://www.ovpro.nl/special/2020/08/25/gratis-ov-voor-minima-levert-iets-op-voor-vervoerders/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-35

 

 

Nieuwsbrief nr. 2, 2020

Van uitkering naar werk

Voor veel mensen die de overstap willen maken van een uitkering naar werk, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van het Nibud brengt die in kaart. Staatssecretaris Tamara van Ark en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart lanceerden de tool op 30 juni. Met de Uitkeringnaarwerk-berekenaar bieden het Nibud en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen meer duidelijkheid over wat een inkomen uit (deeltijd)werk betekent voor de hoogte van de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het Nibud ontwikkelde de Uitkeringnaarwerk-berekenaar in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie voor meer informatie: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/van-uitkering-naar-werk/

Cedris: vervang uitkeringsregime door nieuwe basisbaanregeling

Niet het recht op een uitkering, maar het recht op betaald werk moet de norm worden. Daarvoor moet het huidige uitkeringsregime worden vervangen door een landsdekkende basisbaanregeling. Dat is de boodschap die Cedris vandaag afgeeft. Werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt vooralsnog geen plek (meer) biedt en werkzoekenden die zelf de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen maken, krijgen geen uitkering, maar een basisbaan met een salaris.

Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/cedris-vervang-uitkeringsregime-door-nieuwe-basisbaanregeling-2/

Wethouders in actie om geldzorgen gemeenten

De structurele tekorten op het sociaal domein zijn een landelijk probleem. Toen dat in 2015 over ging van het Rijk naar de gemeenten, werden de gemeenten met dertig procent op hun budget gekort.

Gemeenten krijgen nog wel geld uit een andere landelijke pot: het gemeentefonds. Maar omdat het geld voortaan waarschijnlijk anders wordt verdeeld. zijn veel gemeenten bang dat ze er nog meer op achteruit gaan. De kleine gemeenten zijn daar de dupe van. Tot slot speelt de coronacrisis de gemeenten parten

Als de Tweede Kamer de gemeenten niet tegemoetkomt, heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid in de gemeenten. Dan zal er gekort moeten korten op bijvoorbeeld een bibliotheek, een zwembad of de sport. Dan krijgen we jongeren die minder gezond zijn. Het geld dat nu bespaard wordt, zijn we straks dus dubbel en dwars kwijt. Zie voor meer informatie: https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten-luiden-donderdag-noodklok-in-tweede-kamer/

Protocollen 1,5 meter: toenemende aandacht voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter samenleving. We zijn daarom blij dat er drie protocollen zijn verschenen waarin dat wel gebeurt. Dit zijn:

· dagrecreatie;

· reizen met zorg en ondersteuning;

· toegankelijke openbare ruimte.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/protocollen-15-meter-toenemende-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking/

Maatschappelijke effecten Corona

De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria. Werkverlies bij deze groepen brengt een groot risico op armoede met zich mee. Daarom moet sterker worden ingezet op beleid dat voorkomt dat kwetsbare groepen zich structureel in een risicovolle positie op de arbeidsmarkt bevinden. Omscholing kan hierbij een rol spelen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie:

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/07/09/verwachte-gevolgen-van-corona-voor-scholing-werk-en-armoede

VNG akkoord met voorstel uitwerken CAO voor onderkant van de arbeidsmarkt

De VNG-leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk. 99% van de leden stemde in met het voorstel. Het aangenomen voorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Doelgroepen

De Cao is bedoeld voor mensen die:

· werken met een indicatie beschut werk;

· vallen onder de banenafspraak en door de gemeente, een gemeenschappelijke regeling of lichaam waarvan de gemeente aandeelhouder is gedetacheerd worden.

Alleen door de arbeidsvoorwaarden in een Cao af te spreken kan immers worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen. Zie voor meer informatie: https://vng.nl/nieuws/voorstel-uitwerken-cao-voor-onderkant-arbeidsmarkt-akkoord

Cliëntenparticipatie

Na een jarenlang slepende discussie heeft het Ministerie van SZW een beslissing genomen in facilitering van cliënten in cliëntenraden. Mensen met een beperking die willen deelnemen aan een Cliëntenraad worden ondersteund door UWV, ook al is UWV volgens de wet niet het eerste aanspreekpunt. Dat is iets voor achter de schermen, waar een cliënt geen last van zou mogen hebben. Een inclusieve Cliëntenraad zou geen drempels mogen hebben. Een belangrijke drempel wordt hiermee overwonnen. Mobility is hierbij een van de kartrekkers geweest, samen met Ieder(in) en LCR. Cliënten zijn de belangrijkste gesprekspartners voor de uitvoering. Immers zij hebben het beste zicht hoe regelgeving in de praktijk uitwerkt.

.

Nieuwsbrief nr 1, 2020

De Wajong gaat veranderen 2020 – 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong. Jonggehandicapten houden voortaan meer geld over als zij gaan werken. Met het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong komt er een einde aan de verschillende regimes, rechten en plichten die voor Wajong-gerechtigden golden, al naar gelang hun instroomdatum.

Zie het factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en vanaf 2021. De Wajong verandert omdat er tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij. Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/12/de-wajong-gaat-veranderen-2020-2021

Steunpakket voor sociale werkbedrijven

Voor de maanden maart tot en met mei 2020 ondersteunt het kabinet de sociale werkbedrijven met 90 miljoen euro. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. ‘Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

De eerdere versie voorjaar 2018 vervalt. De belangrijkste aanpassingen zijn:

· de verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd; · de mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt;

· de opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde per 1 januari 2022 in te laten gaan. De informatie in dit Kennisdocument zal voor een deel niet meer van toepassing zijn als de vereenvoudigde Wet banenafspraak in werking is getreden.

Zie voor meer informatie:

Download ‘Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020)’

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd (Tozo 2)

Men kan aanspraak maken op twee voorzieningen:

1. bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand);

2. bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte (lening).

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

· Er geldt geen vermogenstoets;

· Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;

· De kostendelersnorm wordt niet toegepast;

· Er is wel sprake van een partnerinkomentoets.

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

Weer aan het werk in of via een sociaal werkbedrijf

Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te kunnen keren naar de werkvloer. Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), VGN en Ieder(in) willen dat mensen die werken in of via een sociaal werkbedrijf ook op een veilige manier weer aan het werk kunnen gaan. Dat kan niet zonder maatwerk en vraagt om specifieke maatregelen zoals:

· een veilige werkplek

· vervoer

· en het beleid van de zorginstelling of woongroep waar de werknemer woont.

Bij alle maatregelen moeten veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop te staan. De mate waarin dat voor de woonsituatie, het vervoer en de werkplek gewaarborgd is, bepaalt of het verantwoord is om een werknemer (weer) te laten werken.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/weer-aan-het-werk-in-of-via-een-sociaal-werkbedrijf/

15 misvattingen over beschut werk

Het instrument beschut werk is inmiddels goed bekend in het land. Toch bestaan er nog behoorlijk wat misverstanden over. De Programmaraad heeft de 15 belangrijkste misvattingen in een publicatie op een rijtje gezet.

Zie voor meer informatie: https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Vijftien%20misvattingen%20over%20beschut%20werk.pdf