Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 3, 2020

Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd

De omvang van het totale werknemersbestand in de Wsw daalde door het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 77.735 eind 2019. Begin 2019 werken nog 82.581 personen via de Wsw.

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw werkt 93,4% in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,6% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. 37,4% werkt via een detacheringen Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,9%) en groepsdetacheringen (19,5%). De grootste groep betreft personen op een interne plaatsing, ofwel werk waarbij de begeleiding door de SW-organisatie wordt verzorgd (55,9%).

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de “geen plaatsingen”) loopt jaarlijks op. In 2019 is er sprake van een toename van 467 personen tot een totaal van 5.164 personen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/31/wsw-statistiek-jaarrapport-2019

UWV rapportage Banenafspraak en beschut werk Uit de nieuwe regionale UWV-regionale trendrapportage banenafspraak blijkt dat werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen realiseerden voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 50.571 banen via een regulier dienstverband en 8.192 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Een jaar geleden ging het om 41.794 reguliere dienstverbanden en 10.184 inleenverbanden. Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak bracht UWV ook de rapportage beschut werk uit. Daarin is te lezen dat op 31 maart jl. 4.301 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Een jaar geleden was dit nog 2.867 personen.

Over 2020 ontvangen gemeenten geen bonus meer per gerealiseerde beschutte plek. Ook zal vanaf 2021 de begeleidingsvergoeding afnemen van € 9.000 nu naar € 7.700. Voor zover gemeenten nu nog rondkomen met de voor beschut werk beschikbare middelen worden hierop vanaf 2021 financiële tekorten verwacht. Zie voor meer informatie: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2020/UWV-58763-banen-van-banenafspraak-gerealiseerd.aspx

Schuldenlab

Nederland schuldenzorgvrij. Stad voor stad, stap voor stap.

Meer dan een miljoen Nederlanders liggen wakker van hun schulden. Hulp voor hen is er wel, maar die werkt lang niet altijd goed. Vaak is de hulp te versnipperd. Gemeenten en andere organisaties werken langs elkaar heen. Vinden steeds opnieuw het wiel uit. Daarom is er SchuldenlabNL: we bundelen beproefde, succesvolle programma’s. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij. Zie voor meer informatie: https://www.schuldenlab.nl/

De gemeentepolis

Veel gemeenten in Nederland bieden een gemeentepolis aan. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering en gemeenten betalen mee aan de premie. Toch zijn er tussen gemeenten verschillen in hoe de gemeentepolis eruit ziet, wie er in aanmerking komen en hoeveel geld de gemeente bijdraagt. Elk jaar publiceert Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers actuele informatie over de gemeentelijke zorgverzekering. Van deze informatie is een update beschikbaar. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/07/Gemeentepolis_2019_2020_def_2020_07_23.pdf

1 systeem van loonwaardebepaling

Om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te bevorderen, wil het ministerie van SZW naar één systeem van loonwaardebepaling. Dat zijn er op dit moment nog zes: werkgevers (vooral landelijk opererende) vinden dit lastig. De VNG heeft gereageerd op het voorstel.

VNG vindt dat het Rijk meer terughoudendheid past: het valt op dat niet alleen de ‘wat’-vraag wordt bepaald, maar dat van rijkswege ook wordt geprobeerd de ‘hoe’-vraag in te vullen. VNG onderschrijft het doel om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, maar pleiten ervoor rekening te houden met inmiddels goed werkende manieren van uitvoering. Zie voor meer informatie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/20200807_brief-kabinet_bestuurlijke-toets-lagere-regelgeving-loonkostensubsidie-participatiewet.pdf

Overstap naar Wajong 2010 kan nog tot oktober Op 1 januari 2021 gaat de vereenvoudiging van de Wajong in. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong naar de Wajongregeling 2010. Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Je krijgt dan een betere aanvulling naast het loon voor je werkzaamheden.

Let op! Je moet dit wel regelen vóór 1 oktober. Lees op de website van Ieder(in) wat je moet doen om over te stappen. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/tot-1-oktober-kan-je-nog-overstappen-naar-wajongregeling-2010/

Gratis met de bus en trein door de hele provincie Groningen

Vanaf 1 september is dit mogelijk voor minima uit de Groningse gemeente Het Hogeland. Inwoners met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen in daluren kosteloos instappen in alle treinen van Arriva en bussen van Qbuzz in Groningen. De vervoerders profiteren mee.

Het gaat om een proef die loopt tot juli 2021, die moet uitwijzen hoe veel minima gebruik maken van het aanbod om gratis te reizen. Aan de hand hiervan wordt bekeken of en op welke manier het concept structureel wordt aangeboden. In totaal komen 4.500 inwoners in aanmerking, onder wie 1.000 kinderen. Daarvoor dienen zij voor 7,50 euro een Meedoen Pas – een persoonlijke OV-chipkaart – aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie: https://www.ovpro.nl/special/2020/08/25/gratis-ov-voor-minima-levert-iets-op-voor-vervoerders/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-35

Nieuws van leden

Leden kunnen eigen nieuws in de nieuwsbrief laten opnemen.

 

Nieuwsbrief nr. 2, 2020

Van uitkering naar werk

Voor veel mensen die de overstap willen maken van een uitkering naar werk, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van het Nibud brengt die in kaart. Staatssecretaris Tamara van Ark en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart lanceerden de tool op 30 juni. Met de Uitkeringnaarwerk-berekenaar bieden het Nibud en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen meer duidelijkheid over wat een inkomen uit (deeltijd)werk betekent voor de hoogte van de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het Nibud ontwikkelde de Uitkeringnaarwerk-berekenaar in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie voor meer informatie: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/van-uitkering-naar-werk/

Cedris: vervang uitkeringsregime door nieuwe basisbaanregeling

Niet het recht op een uitkering, maar het recht op betaald werk moet de norm worden. Daarvoor moet het huidige uitkeringsregime worden vervangen door een landsdekkende basisbaanregeling. Dat is de boodschap die Cedris vandaag afgeeft. Werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt vooralsnog geen plek (meer) biedt en werkzoekenden die zelf de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen maken, krijgen geen uitkering, maar een basisbaan met een salaris.

Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/cedris-vervang-uitkeringsregime-door-nieuwe-basisbaanregeling-2/

Wethouders in actie om geldzorgen gemeenten

De structurele tekorten op het sociaal domein zijn een landelijk probleem. Toen dat in 2015 over ging van het Rijk naar de gemeenten, werden de gemeenten met dertig procent op hun budget gekort.

Gemeenten krijgen nog wel geld uit een andere landelijke pot: het gemeentefonds. Maar omdat het geld voortaan waarschijnlijk anders wordt verdeeld. zijn veel gemeenten bang dat ze er nog meer op achteruit gaan. De kleine gemeenten zijn daar de dupe van. Tot slot speelt de coronacrisis de gemeenten parten

Als de Tweede Kamer de gemeenten niet tegemoetkomt, heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid in de gemeenten. Dan zal er gekort moeten korten op bijvoorbeeld een bibliotheek, een zwembad of de sport. Dan krijgen we jongeren die minder gezond zijn. Het geld dat nu bespaard wordt, zijn we straks dus dubbel en dwars kwijt. Zie voor meer informatie: https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten-luiden-donderdag-noodklok-in-tweede-kamer/

Protocollen 1,5 meter: toenemende aandacht voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter samenleving. We zijn daarom blij dat er drie protocollen zijn verschenen waarin dat wel gebeurt. Dit zijn:

· dagrecreatie;

· reizen met zorg en ondersteuning;

· toegankelijke openbare ruimte.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/protocollen-15-meter-toenemende-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking/

Maatschappelijke effecten Corona

De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria. Werkverlies bij deze groepen brengt een groot risico op armoede met zich mee. Daarom moet sterker worden ingezet op beleid dat voorkomt dat kwetsbare groepen zich structureel in een risicovolle positie op de arbeidsmarkt bevinden. Omscholing kan hierbij een rol spelen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie:

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/07/09/verwachte-gevolgen-van-corona-voor-scholing-werk-en-armoede

VNG akkoord met voorstel uitwerken CAO voor onderkant van de arbeidsmarkt

De VNG-leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk. 99% van de leden stemde in met het voorstel. Het aangenomen voorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Doelgroepen

De Cao is bedoeld voor mensen die:

· werken met een indicatie beschut werk;

· vallen onder de banenafspraak en door de gemeente, een gemeenschappelijke regeling of lichaam waarvan de gemeente aandeelhouder is gedetacheerd worden.

Alleen door de arbeidsvoorwaarden in een Cao af te spreken kan immers worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen. Zie voor meer informatie: https://vng.nl/nieuws/voorstel-uitwerken-cao-voor-onderkant-arbeidsmarkt-akkoord

Cliëntenparticipatie

Na een jarenlang slepende discussie heeft het Ministerie van SZW een beslissing genomen in facilitering van cliënten in cliëntenraden. Mensen met een beperking die willen deelnemen aan een Cliëntenraad worden ondersteund door UWV, ook al is UWV volgens de wet niet het eerste aanspreekpunt. Dat is iets voor achter de schermen, waar een cliënt geen last van zou mogen hebben. Een inclusieve Cliëntenraad zou geen drempels mogen hebben. Een belangrijke drempel wordt hiermee overwonnen. Mobility is hierbij een van de kartrekkers geweest, samen met Ieder(in) en LCR. Cliënten zijn de belangrijkste gesprekspartners voor de uitvoering. Immers zij hebben het beste zicht hoe regelgeving in de praktijk uitwerkt.

Nieuws van leden

Leden kunnen eigen nieuws in de nieuwsbrief laten opnemen.

Nieuwsbrief nr 1, 2020

De Wajong gaat veranderen 2020 – 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong. Jonggehandicapten houden voortaan meer geld over als zij gaan werken. Met het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong komt er een einde aan de verschillende regimes, rechten en plichten die voor Wajong-gerechtigden golden, al naar gelang hun instroomdatum.

Zie het factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en vanaf 2021. De Wajong verandert omdat er tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij. Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/12/de-wajong-gaat-veranderen-2020-2021

Steunpakket voor sociale werkbedrijven

Voor de maanden maart tot en met mei 2020 ondersteunt het kabinet de sociale werkbedrijven met 90 miljoen euro. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. ‘Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

De eerdere versie voorjaar 2018 vervalt. De belangrijkste aanpassingen zijn:

· de verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd; · de mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt;

· de opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde per 1 januari 2022 in te laten gaan. De informatie in dit Kennisdocument zal voor een deel niet meer van toepassing zijn als de vereenvoudigde Wet banenafspraak in werking is getreden.

Zie voor meer informatie:

Download ‘Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020)’

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd (Tozo 2)

Men kan aanspraak maken op twee voorzieningen:

1. bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand);

2. bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte (lening).

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

· Er geldt geen vermogenstoets;

· Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;

· De kostendelersnorm wordt niet toegepast;

· Er is wel sprake van een partnerinkomentoets.

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

Weer aan het werk in of via een sociaal werkbedrijf

Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te kunnen keren naar de werkvloer. Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), VGN en Ieder(in) willen dat mensen die werken in of via een sociaal werkbedrijf ook op een veilige manier weer aan het werk kunnen gaan. Dat kan niet zonder maatwerk en vraagt om specifieke maatregelen zoals:

· een veilige werkplek

· vervoer

· en het beleid van de zorginstelling of woongroep waar de werknemer woont.

Bij alle maatregelen moeten veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop te staan. De mate waarin dat voor de woonsituatie, het vervoer en de werkplek gewaarborgd is, bepaalt of het verantwoord is om een werknemer (weer) te laten werken.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/weer-aan-het-werk-in-of-via-een-sociaal-werkbedrijf/

15 misvattingen over beschut werk

Het instrument beschut werk is inmiddels goed bekend in het land. Toch bestaan er nog behoorlijk wat misverstanden over. De Programmaraad heeft de 15 belangrijkste misvattingen in een publicatie op een rijtje gezet.

Zie voor meer informatie: https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Vijftien%20misvattingen%20over%20beschut%20werk.pdf