Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr 1, 2020

De Wajong gaat veranderen 2020 – 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong. Jonggehandicapten houden voortaan meer geld over als zij gaan werken. Met het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong komt er een einde aan de verschillende regimes, rechten en plichten die voor Wajong-gerechtigden golden, al naar gelang hun instroomdatum.

Zie het factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en vanaf 2021. De Wajong verandert omdat er tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij. Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/12/de-wajong-gaat-veranderen-2020-2021

Steunpakket voor sociale werkbedrijven

Voor de maanden maart tot en met mei 2020 ondersteunt het kabinet de sociale werkbedrijven met 90 miljoen euro. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. ‘Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

De eerdere versie voorjaar 2018 vervalt. De belangrijkste aanpassingen zijn:

· de verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd; · de mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt;

· de opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde per 1 januari 2022 in te laten gaan. De informatie in dit Kennisdocument zal voor een deel niet meer van toepassing zijn als de vereenvoudigde Wet banenafspraak in werking is getreden.

Zie voor meer informatie:

Download ‘Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020)’

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd (Tozo 2)

Men kan aanspraak maken op twee voorzieningen:

1. bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand);

2. bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte (lening).

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

· Er geldt geen vermogenstoets;

· Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;

· De kostendelersnorm wordt niet toegepast;

· Er is wel sprake van een partnerinkomentoets.

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

Weer aan het werk in of via een sociaal werkbedrijf

Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te kunnen keren naar de werkvloer. Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), VGN en Ieder(in) willen dat mensen die werken in of via een sociaal werkbedrijf ook op een veilige manier weer aan het werk kunnen gaan. Dat kan niet zonder maatwerk en vraagt om specifieke maatregelen zoals:

· een veilige werkplek

· vervoer

· en het beleid van de zorginstelling of woongroep waar de werknemer woont.

Bij alle maatregelen moeten veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop te staan. De mate waarin dat voor de woonsituatie, het vervoer en de werkplek gewaarborgd is, bepaalt of het verantwoord is om een werknemer (weer) te laten werken.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/weer-aan-het-werk-in-of-via-een-sociaal-werkbedrijf/

15 misvattingen over beschut werk

Het instrument beschut werk is inmiddels goed bekend in het land. Toch bestaan er nog behoorlijk wat misverstanden over. De Programmaraad heeft de 15 belangrijkste misvattingen in een publicatie op een rijtje gezet.

Zie voor meer informatie: https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Vijftien%20misvattingen%20over%20beschut%20werk.pdf