Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 10, 2021

220.000 werkenden zijn arm
Ongeveer 220.000 werkenden tussen de 20 en 64 jaar in Nederland zijn arm, ondanks hun
inkomen uit werk. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn verkenning ‘Werken
zonder Armoede‘. Om uit die armoede te komen is volgens de SER een aanpak nodig op meerdere
fronten.
De SER doet daarom aanbevelingen op drie gebieden, namelijk inkomen, werk en dienstverlening.
Verder adviseert de raad het wettelijk minimumloon te verhogen en de loonkostenstijging hiervan
te compenseren om werkgelegenheidsverlies te voorkomen. Op het gebied van werk is volgens de
SER inzet nodig op het bevorderen van meer werkuren voor werknemers die dat willen en nodig
hebben.
Ook moet de dienstverlening voor werkenden met financiële problemen worden verbeterd.
Werkende armen en gemeenten weten elkaar onvoldoende te vinden en het aanbod aan regelingen
is versnipperd. En als werkende armen al in beeld zijn, wordt niet altijd gebruikgemaakt van
regelingen, geeft de raad aan. Zie voor meer informatie: Adviezen | SER
Kiesraad wil dat alle gemeenten meedoen aan proef met stemhulp
De Kiesraad vindt het goed dat er een proef komt om kiezers met een verstandelijke beperking te
helpen in het stemhokje, en zou het experiment liefst uitbreiden naar alle gemeenten. In de
huidige opzet kunnen slechts tien tot vijftien gemeenten meedoen. Ook wil de raad dat het
experiment sneller wordt afgerond dan de beoogde vijf jaar.
De Kiesraad pleit ervoor dat alle gemeenten aan het experiment kunnen meedoen: ‘Als meer
gemeenten deelnemen aan het experiment wordt het verkregen beeld representatiever. Bovendien
geeft dat iedere kiezer de mogelijkheid om assistentie te krijgen bij het stemmen, waar ook in
Nederland,’ zo schrijft de autoriteit op het gebied van verkiezingen. Daarnaast pleit de Kiesraad
ervoor dat het experiment sneller wordt afgerond. Een stembureaulid dat hiervoor getraind is, gaat
de kiezers helpen.
Zie voor meer informatie: Kiesraad wil dat alle gemeenten meedoen aan proef met stemhulp
Maandelijks 70 euro in de min door stijgende energierekening
Een alleenstaande in de bijstand komt straks iedere maand 71 euro tekort. Dat blijkt uit
berekeningen die het Nibud heeft gemaakt naar aanleiding van de stijgende energierekening.
Het aandeel van de energierekening voor een huishouden met een bijstandsuitkering is sinds
januari opgelopen van 7 naar 9 procent. Als deze stijging zich doorzet, zoals nu voorspeld, dan
loopt het op naar 10 procent. Dat zou betekenen dat dit voorbeeldhuishouden iedere maand 71
euro in de min staat. Dit tekort kan minder worden als zij bij hun gemeente kwijtschelding van
bijvoorbeeld de lokale lasten krijgen. Dat geldt echter alleen voor huishoudens met een inkomen
rond het minimum.
Zie voor meer informatie: Nibud: Maandelijks 70 euro in de min door stijgende energierekening –
Nibud – Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
KvK nummer: 53566033 | Bankrekening NL75 TRIO 0254 3318 15 | Mail: info@verenigingmobility.nl
Gratis webapp Lerenwerktvooriedereen.nl
Lerenwerktvooriedereen.nl is een gratis webapp met korte laagdrempelige leeractiviteiten op
verschillende thema’s, ontwikkeld voor medewerkers van sociale werkbedrijven. Aan bod komen
onderwerpen als taal & cultuur, digitale vaardigheden, gezond & veilig werken, geld & rekenen en
prettig samenwerken.
De webapp is gelanceerd tijdens de online kennisweek ‘Sterk aan het Werk’ die SBCM van 20 t/m
24 september organiseerde voor medewerkers binnen de sociale werkbedrijven.
De webapp is zo ontworpen dat de leeractiviteiten ook na de online kennisweek gratis gebruikt
kunnen worden. Zie voor meer informatie: Gratis webapp Lerenwerktvooriedereen.nl –
Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid (inclusiefwerkt.nl)
Eindhovense jongeren krijgen uitkering op basis van vertrouwen
De gemeente Eindhoven investeert ruim 700.000 euro om dak- en thuisloosheid onder jongeren
aan te pakken. Dertig jongeren in een kwetsbare situatie krijgen een jaar lang een uitkering van
1.050 euro per maand zonder dat daar de gebruikelijke regels en voorwaarden aan verbonden zijn.
Jongeren tussen de 18 en 21 jaar oud die niet kunnen rekenen op financiële steun van hun ouders
kunnen aanspraak maken op de uitkering. De aanpak staat bekend onder de naam ‘Bouwdepot’.
Het idee van deze methode is dat jongeren kunnen ‘bouwen’ aan hun toekomst.
Omdat er geen strenge voorwaarden verbonden zijn aan de uitkering, kunnen jongeren investeren
in de dingen die voor hen belangrijk zijn. Zo leren ze beter met geld om te gaan. Als ze dan fouten
maken, hebben die niet direct grote gevolgen. Zie voor meer informatie:
Pilot met uitkering voor 30 Eindhovense jongeren | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)
Gemeenten schrappen alvast schulden van slachtoffers toeslagenaffaire
De gemeente Den Haag wacht niet op een landelijke regeling die per 1 januari 2022
kwijtscheldingen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire moet bieden. De gemeentelijke schulden
van ongeveer 1300 Haagse slachtoffers van de affaire worden deze week al vroegtijdig
kwijtgescholden.
‘Duizenden gezinnen zijn jarenlang onterecht als fraudeurs aangemerkt. Er zijn grote fouten
gemaakt door de Belastingdienst met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van de
kinderopvangtoeslag’, zegt de Haagse wethouder Arjen Kapteijns van sociale zaken. ‘Door de
schulden die zij als gevolg van de toeslagenaffaire bij de gemeente hebben kwijt te schelden,
zorgen we voor rust en verlichting van hun problemen.’
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vroeg het Rijk afgelopen
februari kostencompensatie voor een brede schuldenaanpak voor de gedupeerde ouders. Begin
september bleek dat zeker honderd gemeenten al bezig zijn met het kwijtschelden van
gemeentelijke schulden van deze slachtoffers. Rotterdam liet in mei al weten de schulden te
betalen van ouders, die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Zie voor meer informatie:
Den Haag schrapt alvast schulden van slachtoffers toeslagenaffaire – Gemeente.nu
KvK nummer: 53566033 | Bankrekening NL75 TRIO 0254 3318 15 | Mail: info@verenigingmobility.nl
Noord-Hollandse directeuren SW-bedrijven tekenen intentieverklaring: ‘Eerlijke prijzen
voor eerlijk werk’
Donderdag 7 oktober ondertekenden de directeuren van de Noord-Hollandse SW-bedrijven de
intentieverklaring ‘Eerlijke prijzen, eerlijk werk’. Met deze samenwerking versterken zij de
samenwerking en positie van de regionale SW-bedrijven. Zodat mensen met een arbeidsbeperking
meer kans op werk krijgen.
De ondertekening vond plaats op de Internationale dag voor fatsoenlijk werk. De aangesloten
werkbedrijven spreken de intentie uit om op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken.
Met deze samenwerking gaan de werkbedrijven elkaars kracht benutten, versterken zij de
dienstverlening aan private partijen in de regio en zijn zij gezamenlijk zichtbaar in de regio.
Resultaat is dat door deze samenwerking de kans op werk voor medewerkers uit de doelgroep
wordt vergroot. Zie voor meer informatie: Intentieverklaring: ‘Eerlijke prijzen voor eerlijk werk’ –
Cedris
Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal dezelfde toeslag
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf 1
april 2022 overal dezelfde studietoeslag. Mede dankzij onze actie #PakJeToeslag hebben
GroenLinks en de PvdA een wetswijziging voorgesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer en
demissionair staatssecretaris Wiersma steunen deze wijziging.
Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor
deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk
van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten
hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene
student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets. Zie voor
meer informatie:
Lobbysucces: Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal dezelfde toeslag – Iederin
Verbinding, vormgeven aan beschut werk
De Programmaraad heeft een inspiratiemagazine over beschut werk. De term ‘beschut werk’
bestaat sinds 2015 en wordt gebruikt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die veel extra
begeleiding of aanpassingen op de werkplek nodig hebben. Die kunnen reguliere werkgevers niet
bieden.
Om eerlijk te zijn, het uitvoeren van de regeling blijkt nog een uitdaging. Gemeenten, SWbedrijven en werkgevers zijn eigenlijk nog steeds zoekende naar de beste manier om beschut werk
vorm te geven. Vooralsnog halen de meeste gemeenten hun taak stelling niet. Zo lukt het niet
altijd om het financiële plaatje rond te krijgen. In sommige gemeenten zijn er gewoon niet genoeg
mensen met een advies ‘beschut werk’. Zie voor meer informatie:
Magazine_In_Verbinding_Beschut_Werk.pdf (samenvoordeklant.nl)
2 december 2021 Pakhuis de Zwijger: Participatiewet beter
De LCR brengt samen met Pakhuis de Zwijger een nieuwe reeks bijeenkomsten. Dit keer: de LCR
werkt samen in een team om signalen op te halen wat beter kan in de Participatiewet. Voor
mensen in de bijstand, mensen die werk zoeken of aan de slag gaan met een uitkering.
Praat mee over de bijstand. Wat kunnen simpele ingrepen zijn? Hoe is er menselijk te oordelen?
Wat zijn jouw ideeën hoe mensen gemakkelijker aan het werk kunnen komen? Met ook uitvoerders
en beleidsmakers. Zie voor meer informatie: Landelijke Cliëntenraad – 2 december 2021 Pakhuis de
Zwijger: Participatiewet beter (landelijkeclientenraad.nl

Nieuwe Wet inburgering start definitief op 1 januari 2022
Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. De gemeenten
krijgen de regie op inburgering. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en
ondertussen de taal kunnen leren.
Inburgeren kan via 3 nieuwe leerroutes:
1. De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk.
Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau
B1. Tegelijk kunnen zij participeren door middel van (vrijwilligers)werk.
2. De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma.
3. De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 niet
haalbaar is.
Zie voor meer informatie:
Nieuwe Wet inburgering start definitief op 1 januari 2022 | Divosa
Nibud lanceert nieuw geldplan statushouders
De regels en regelingen in Nederland zijn complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij
het gebruik van regelingen, kan snel in de problemen komen. Daarom introduceert het Nibud het
geldplan Statushouders. Gemeenten kunnen dit plan gebruiken om inburgeraars op weg te helpen
naar financiële zelfredzaamheid.
Met het geldplan Statushouders hebben statushouders en hun begeleiders een middel in handen
dat inzicht geeft in het Nederlandse systeem én dat hen helpt hun geldzaken in balans te houden of
te krijgen. Het geldplan Statushouders is een online vraagbaak en stappenplan voor geldzaken en
regelingen. Zie voor meer informatie:
Geldplan Statushouders – Startpunt Geldzaken – Divosa
Kansenkloof ontstaat al in de wieg: duidelijk verband tussen armoede en achterstand
De verschillen tussen arm en rijk worden al vroeg zichtbaar. Bij baby’s van vier maanden met arme
ouders is bijvoorbeeld vaker overgewicht te zien. Onder 14-jarigen heeft een kwart van de
kinderen uit een achterstandssituatie overgewicht, tegenover tien procent uit welvarender
huishoudens.
Volgens deskundigen is dat te verklaren door de onverstandige keuzes die ouders uit arme
gezinnen soms maken, vaak uit onwetendheid. Ouders met een hoger inkomen en vaak een hoger
opleidingsniveau, stimuleren hun kinderen juist vaker om bijvoorbeeld te lezen, te leren en te
sporten. Zie voor meer informatie:
Kansenkloof ontstaat al in de wieg: duidelijk verband tussen armoede en achterstand (divosa.nl)
KvK nummer: 53566033 | Bankrekening NL75 TRIO 0254 3318 15 | Mail: info@verenigingmobility.nl
Week van de toegankelijkheid 2021
Het thema van de Week van de Toegankelijkheid 2021 is Uit & Thuis. Nu we er weer meer op uit
kunnen, willen we dat iedereen dat kan. Daarom vragen we in de Week van de Toegankelijkheid
aandacht voor toegankelijke winkels, horeca, theaters, natuurgebieden, sportaccommodaties,
festivals etc. Maar online meedoen is en blijft net zo belangrijk. Daarom vragen we in de Week ook
aandacht voor digitale toegankelijkheid. Iedereen moet overal mee kunnen doen, online en op
locatie: Uit en Thuis.
Zie voor meer informatie:
Week van de Toegankelijkheid 2021: eerste activiteiten bekend. Doe je ook mee? – Iederin
Minister: ‘Inkomenstoets Wmo in strijd met wet’
Enkele gemeenten hebben besloten een inkomenstoets voor het recht op huishoudelijke hulp vast
te stellen. Dit kan niet volgens minister De Jonge.
De wet verplicht gemeenten tot het doen van zorgvuldig onderzoek als iemand zich meldt voor
ondersteuning in het huishouden meldt. Als daaruit blijkt dat een cliënt voor die ondersteuning op
de gemeente is aangewezen, moet de gemeente deze volgens de minister ook bieden: ‘De wet
laat, bij de beoordeling of een inwoner van een gemeente in aanmerking komt voor hulp en
ondersteuning op grond van deze wet, geen ruimte om de eigen financiële middelen van inwoners
onder het begrip ‘eigen kracht’ te scharen.’ Het voeren van inkomensbeleid is en blijft een
verantwoordelijkheid van het rijk, zo betoogt De Jonge.
Een belangrijke reden voor de invoering van het Wmo-abonnementstarief was het beperken van de
stapeling van zorgkosten, zo memoreert De Jonge. ‘Feitelijk betekent de maatregel voor een groot
aantal huishoudens een vaak aanzienlijke verlaging van de eigen bijdrage. De invoering van een
inkomenstoets zal deze beperking grotendeels teniet doen en er toe leiden dat midden- en hoge
inkomens te maken krijgen met hogere kosten.’ Zie voor meer informatie:
‘Inkomenstoets Wmo in strijd met wet’ – Binnenlands Bestuur
Armoedefonds helpt dit jaar 13.155 kinderen met de Schoolspullenpas
Gemiddeld zitten er in elke klas 2 a 3 kinderen die opgroeien in armoede. Zodra deze kinderen
naar de middelbare school gaan, zijn er veel extra kosten. Denk aan een fiets, een schooltas,
boeken, rekenmachine, agenda, pennen, kaftpapier en veel meer. Maar voor veel gezinnen die
langdurig in armoede leven is dit moeilijk op te brengen. Hierdoor starten kinderen op de
middelbare school al met een achterstand. Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling, hun
gevoel van eigenwaarde en hun toekomst.
De schoolspullenpas helpt!
Het is een moeilijke tijd voor kwetsbare kinderen. Ook deze kinderen moeten een goede start
kunnen maken op school. De schoolspullenpas helpt! Met de schoolspullenpas kunnen kinderen
lokaal schoolspullen kopen. Zie voor meer informatie:
Schoolspullenactie 2021 (armoedefonds.nl)
Zet in je agenda: 28 oktober LCR-congres – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws
(landelijkeclientenraad.nl)

Nieuwsbrief nr. 7, 2021

Nieuws van leden

Inwonend kind wordt 27 jaar. Wat verandert er bij de toeslagen?

De Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon heeft een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om informatieverstrekking aan de burger als een inwonend kind 27 jaar wordt. Dit kan namelijk financiële gevolgen hebben in verband met ontvangen toeslagen. Dit verzoek moest ingediend worden via een “klachtenformulier”. De Cliëntenraad denkt dat het wellicht positief helpt als meer gemeenten hierover vragen gaan stellen aan de belastingdienst. Vandaar hun verzoek om ook een bericht naar de belastingdienst te sturen.

U kunt de brief van de Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon opvragen bij het secretariaat.

Banenafspraak

Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat laat minister Koolmees weten.

Werkgevers hebben afgesproken elk jaar extra banen te creëren voor mensen met een arbeids-beperking. Dit is de Banenafspraak. Eind 2025 moet de teller op 125.000 extra banen staan. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat de werkgevers in 2020 voor het eerst het afgesproken aantal banen niet hebben gehaald. Van de 67.500 banen die er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben werkgevers er 66.097 gerealiseerd. Zie voor meer informatie: Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking (banenafspraak) | Werken met arbeidsbeperking | Rijksoverheid.nl

Experiment met hulp in het stemhokje bij verstandelijke beperking

In tien tot vijftien gemeenten start een experiment om kiezers met een verstandelijke beperking te assisteren bij het stemmen. Een speciaal daarvoor getraind stembureaulid is aanwezig en gaat kiezers helpen die hierom vragen. Dit meldt demissionair minister Ollongren. De minister komt hiervoor met een tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen. In de huidige situatie is het alleen voor kiezers met een lichamelijke beperking mogelijk om hulp te krijgen in het stemhokje. Het nieuwe voorstel regelt dat ook andere stemmers om assistentie kunnen vragen in het stemhokje, zoals mensen met een verstandelijke beperking, maar ook kiezers die laaggeletterd zijn. Het wetsvoorstel sluit aan bij het VN-verdrag Handicap en bij de wens van verschillende belangenorganisaties. Ook de Kiesraad adviseerde eerder assistentie door een stembureaulid mogelijk te maken voor kiezers met een verstandelijke beperking. Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen, mag niet zomaar iedereen assisteren bij het stemmen. Zie voor meer informatie: Experiment met hulp in het stemhokje bij verstandelijke beperking (gemeente.nu)

Niet gebruik van de algemene bijstand

Zo’n 170.000 huishoudens maken geen gebruik van de bijstand terwijl ze daar wel recht op hebben. De groep niet-gebruikers mét inkomen is niet altijd in beeld als risicogroep. Daarbij heeft een kwart van de niet-gebruikende huishoudens geen inkomen.

Niet-gebruik van bijstand is het hoogst bij jongeren onder de 27 jaar en daalt bij oplopende leeftijd. Het niet-gebruik is hoog onder Europese migranten. Het is hoogst onder zelfstandigen. Van de totale groep niet-gebruikers is 33% langdurig niet-gebruiker (langer dan 1 jaar). Zij zijn ouder en hebben vaker een inkomen dan de totale groep niet-gebruikers. Inkomen ten opzichte van bijstandsnorm is de sterkste voorspeller van niet-gebruik. Niet-gebruik is fors hoger naarmate het inkomen stijgt ten opzichte van de bijstandsnorm. Zie voor meer informatie: VNG is bezorgd over niet-gebruik bijstand | VNG

Wsw statistiek

Het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is gedaald naar 64.255 eind 2020. Er is een hogere uitstroom uit de Wsw dan verwacht tot en met 2020.

Verdeling werknemers Wsw

Van het totaal aantal werknemers in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkt 93,3 procent in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,7 procent heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 36,8 procent van het totaal. Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,6 procent) en groepsdetacheringen (19,2 procent). De grootste groep betreft personen op een interne plaatsing, ofwel werk waarbij de begeleiding door de Sw-organisatie wordt verzorgd (56,5 procent).

Geldige Wsw-indicatie zonder dienstverband

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de “geen plaatsingen”) loopt jaarlijks op. In 2020 is er sprake van een toename van 636 personen tot een totaal van 5.800 personen. Zie voor meer informatie: Wsw-statistiek 2020 Jaarrapport | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: zet inclusie op het programma

De aankomende Gemeenteraadsverkiezingen zijn hét moment om de naleving van het VN Verdrag in jouw gemeente een boost te geven. Maar hoe zorg je ervoor dat inclusie en toegankelijkheid wordt meegenomen in de programma’s van de politieke partijen? Wij willen jou als lokale belangenbehartiger hierin ondersteunen en ontwikkelen momenteel een aantal instrumenten die jij hiervoor kunt gebruiken. Denk aan richtlijnen voor het opstellen van een lokaal inclusiemanifest en tips om partijprogramma’s te scannen.

In deze themabijeenkomst krijg je een aantal praktische handvatten om ook in jouw gemeente hiermee aan de slag te gaan. Doe mee en laat je inspireren door de ervaringen van andere lokale belangenbehartigers en stel hen de vragen die je over dit onderwerp hebt!

Deze gratis bijeenkomst vindt online plaats op 15 september van 13:00 tot 14:30. Zie voor meer informatie: Themabijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen 2022: zet inclusie op het programma! | Niets Over Ons Zonder Ons

Zet in je agenda: 28 oktober LCR-congres – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws (landelijkeclientenraad.nl)

 

Nieuwsbrief nr. 6, 2021

10-jarig jubileum Vereniging Mobility

In 2021 bestaat Vereniging Mobility 10 jaar. Dit gaan we vieren met 2 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 21 oktober 2021 in Noord-Brabant. De tweede bijeenkomst is op donderdagmiddag 4 november 2021 in Leeuwarden. Zet de data alvast in uw agenda. Binnenkort volgt meer informatie.

Nieuws van leden

Caparis krijgt 300.000 euro voor banenplan

Caparis ontvangt 300.000 euro van de Start Foundation. Met het kapitaal van de Start Foundation gaat Caparis een van haar locaties ombouwen tot een innovatieve werkplaats voor het recyclen en upcyclen van zonnepanelen. Directeur Bonnema: ‘De eerste generatie zonnepanelen is aan vervanging toe en komt geleidelijk beschikbaar. Wij gaan deze afgedankte zonnepanelen inzamelen en verwerken tot bouwproducten voor nieuwe zonne-energie-installaties. Daarmee bieden we een circulaire oplossing voor afgedankte zonnepanelen en reduceren we tegelijk de CO2-uitstoot van nieuwe zonne-energie-installaties.’ Zie voor meer informatie: Caparis krijgt 300.000 euro voor banenplan | Caparis

Verkiezing meest toegankelijke gemeente van start

De VNG heeft deze week het startschot gegeven voor de verkiezing van de ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’. De koepelorganisatie wil leden stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Elke gemeente doet automatisch mee aan de verkiezing.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij om ruim vier miljoen Nederlanders. ‘Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden,’ zo schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie voor meer informatie: Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start | VNG

Vooral toename jongeren in de bijstand

Eind maart 2021 telde Nederland 433 duizend mensen in de bijstand. Dat zijn er bijna 12 duizend meer dan een jaar eerder. Voor het vierde kwartaal op rij zijn er nu meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. De toename was in het eerste kwartaal van 2021 relatief het sterkst onder jongeren. In elke onderscheiden leeftijdsgroep waren er eind maart 2021 meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het grootst. Het aantal jongeren in de bijstand was ruim 3 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit komt overeen met 9 procent. Zowel onder de 27- tot 45-jarigen als de 45-plussers kwam het relatieve verschil ten opzichte van een jaar eerder lager uit dan bij de jongeren. Bij de 27- tot 45-jarigen ging het om ruim 3 procent, bij de 45-plussers om iets meer dan 1 procent. In aantallen waren dat respectievelijk 5 duizend en iets minder dan 3 duizend bijstandsontvangers. Voor het derde kwartaal op rij zijn er in elke leeftijdsgroep meer bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder. Zie voor meer informatie: Vooral toename jongeren in de bijstand – stimulansz

Huidig kabinet verkent andere vormen kostendelersnorm

Het huidige kabinet heeft naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke roep een verkenning gedaan naar een andere vormgeving van de kostendelersnorm. Verschillende opties zijn verkend. De meest vergaande, afschaffing, is ook in kaart gebracht. Alle opties uit de verkenning zijn, gelet op de demissionaire status, neutraal aan de Kamer en het nieuw te vormen kabinet verzonden. Zie voor meer informatie: Kamerbrief motie over onderzoek effecten kostendelersnorm | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Verhoging vrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de vrijstelling van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk veranderd. Het vrijgestelde bedrag is de hoogte van de vergoeding die iemand maximaal mag ontvangen voor werkzaamheden als vrijwilliger en dan niet in mindering wordt gebracht op de bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 is de vrijstelling per 1 januari verhoogd naar €180 per maand met een maximum van €1.800 per jaar. Zie voor meer informatie: Gemeentenieuws van SZW 2021-2 | Actueel | Rijksoverheid.nl

Cao aan de slag Op 1 juli 2021 gaat de cao Aan de Slag in. Dat hebben Cedris, VNG, CNV en FNV afgesproken. Cao Aan de Slag is een geheel nieuwe cao. Cao Aan de Slag geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die:

· niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;

· met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk);

· in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet;

· in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zie voor meer informatie: Cao Aan de Slag – Cedris

Ieder(in) vraagt aan formateur aandacht voor de inclusieve arbeidsmarkt

Ieder(in) een brief verzonden aan informateur Hamer. Doel hiervan is het bestrijden van de achterstand op de arbeidsmarkt van deze groep op te nemen in het regeerakkoord. Dat is heel hard nodig. Want de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking blijft al jaren ver achter op die van mensen zonder beperking, ondanks de nodige inzet van beleidsmakers, politici en werkgevers.

Ieder(in) pleit samen met FNV Uitkeringsgerechtigden, VCP, LCR, Stichting studeren en werken op maat, Wij Staan Op!, Vereniging Inclusie Nederland, Coalitie voor Inclusie voor 3 concrete zaken om dit aan te pakken.

1. Richt een regionaal werknemersservicepunt in dat het recht op informatie en ondersteuning

regelt voor (potentiële) werknemers met een arbeidsbeperking; 2. Monitor de inclusieve arbeidsmarkt; 3. Compenseer mensen met een medische urenbeperking.

Beslagvrije voet bijstandsgerechtigden

Bij ruim 200 gemeenten is bij bijstandsgerechtigden bij wie in januari, februari of begin maart 2021 beslag is gelegd een te lage beslagvrije voet berekend.

In berichtgeving hierover is – ten onrechte – de indruk ontstaan dat dit komt door een fout van gemeenten. Aanleiding voor de te laag berekende beslagvrije voet is dat de betreffende gemeenten de te reserveren vakantietoeslag niet maandelijks doorgeven aan de Polisadministratie, terwijl de rekenmodules voor de beslagvrije voet ervan uitgaan dat de vakantietoeslag wel maandelijks wordt doorgegeven. Zie voor meer informatie: Gemeentenieuws van SZW 2021-4 | Actueel | Rijksoverheid.nl

LCR congres op 28 oktober 2021

Als alles goed gaat, vindt het LCR-congres op 28 oktober 2021 weer plaats in een zaal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi moment om je te buigen over het thema Burgers bouwen aan vertrouwen. Natuurlijk kunnen we nu niet voorspellen of dit écht gaat gebeuren. Als we niet naar een zaal kunnen, gaan we het congres anders inrichten.

De inschrijving wordt geopend in september 2021. Er komen mooie onderwerpen aan bod en we hebben een zeer bekende Ab Harrewijnredenaar. Die maken we in het najaar ook alvast bekend. De aanmelding voor de Cliënt in Beeld-prijs is al geopend. Zie voor meer informatie: Zet in je agenda: 28 oktober LCR-congres – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws (landelijkeclientenraad.nl)

Nieuwsbrief nr. 5, 2021

Nieuws van leden

Pro bedrijven: meer mensen aan het werk in een gezond sociaal ontwikkelbedrijf

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben samen per 1 januari 2021 een nieuwe gemeentelijke regeling vastgesteld: ‘Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie’.

Dit is een eigen aanvulling op de Rijksregeling Beschut Werk. De nieuwe regeling is gemaakt omdat de gemeenten zagen dat een grote groep mensen niet meer aan regulier werk kan komen.

En als ze al werk vinden, is dat vaak van korte duur. Een vaste baan vinden bleef erg moeilijk. De afstand tussen de doelgroep die vast regulier werk vindt en de mensen in Beschut Werk is groot.

Voor deze mensen die ertussen vallen, is ‘Duurzaam werk met LKS’ bedoeld. Hier krijgen de mensen een duurzame (lees: passende, betaalde en vaste) baan.

De gemeenten hebben zich verplicht samen jaarlijks ten minste dertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo’n duurzame baan aan te bieden – naast de taakstelling van het Rijk om elk jaar vijftien mensen een baan te bieden in Beschut Werk. Zie voor meer informatie: Wens Kamer is in Noord-Holland al vervuld (probedrijven.nl)

Overheid krijgt kind uit arm gezin niet aan het sporten

Het lukt overheden al meer dan tien jaar nauwelijks om kinderen uit arme gezinnen vaker te laten sporten. Dit blijkt uit onderzoek door het Mulier Instituut in Utrecht, in opdracht van onder meer het Kenniscentrum Sport en Bewegen, meldt NRC. Kinderen en jongeren uit arme gezinnen blijken veel minder vaak aan sport te doen dan hun leeftijdsgenoten uit gezinnen die meer te besteden hebben. Minder dan de helft van de kinderen (4-11 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen sport wekelijks, terwijl dat in gezinnen met een hoog inkomen meer dan driekwart is. In de leeftijd van 13-17 jaar doet 59 procent in armere gezinnen aan sport, tegen 86 procent in gezinnen met een dikkere portemonnee. De verschillen in sportdeelname worden gezien als duidelijk voorbeeld van de kloof tussen arm en rijk in Nederland. Onderzoek van het RIVM toonde eerder aan: wie minder sport, krijgt sneller gezondheidsproblemen, heeft grotere kans op diabetes en overgewicht en kan uiteindelijk komen te overlijden.

Het ANWB Kinderfietsenplan

Niet voor elk kind is een eigen fiets vanzelfsprekend. Terwijl meters maken in het verkeer juist zo belangrijk is om te leren hoe je veilig van a naar b komt. Verschillende gemeenten houden daarom lokale inleveracties voor kinderfietsen in samenwerking met de ANWB. Afgelopen week lieten de gemeenten Rotterdam en Den Haag weten mee te doen aan het ANWB Kinderfietsenplan en een inleveractie te starten voor kinderfietsen. De gemeenten vragen inwoners die een kinderfiets over hebben deze in te leveren bij een van de inzamelpunten in de stad. Denk hierbij aan een fietsenzaak, werkplaats, kringlooporganisatie of particulier adres. Alle tweewielers krijgen een kwaliteitscheck en opknapbeurt. Wie het vanwege zijn of haar financiële situatie lastig heeft om aan een kinderfiets te komen, kan zich voor zo’n tweewieler aanmelden. Via partners, zoals Stichting Leergeld, komen de fietsen op de juiste plek terecht. Zie voor meer informatie: Het ANWB Kinderfietsenplan | ANWB

Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.

In totaal komen ongeveer 260.000 huurders die een sociale huurwoning huren bij woningcorporaties in aanmerking voor deze huurverlaging. De speciale regeling voor huurverlaging geldt alleen in 2021. Om zoveel mogelijk huurders te wijzen op deze regeling, starten overheden, belangenorganisaties en corporaties gezamenlijk een informatiecampagne.

Woningcorporaties geven op hun websites informatie over hoe huurders de huurverlaging kunnen aanvragen. Op rijksoverheid.nl/huurverlaging2021 kunnen huurders snel checken of ze ervoor in aanmerking komen. Dit hangt namelijk af van het gezamenlijk inkomen van de bewoners en de huurprijs.

LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur

De komende jaren moet er een grote inspanning worden gepleegd om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. De LCR heeft hiervoor 10-Punten-Plan opgesteld en dit per brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. Bestaanszekerheid is voor heel veel burgers geen vanzelfsprekendheid. Vanwege de terugtrekkende rol van de overheid, een gebrek aan regie in het sociaal domein en de bezuinigingen op sociale voorzieningen hebben burgers die afhankelijk zijn van die overheid het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Zij ondervinden vaak op een of meerdere leefgebieden problemen en onzekerheden. Zie voor meer informatie: LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws (landelijkeclientenraad.nl)

CAO “”aan de slag”

Op 11 februari 2021 is een historisch akkoord over de CAO Aan de slag gesloten tussen de FNV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. Schipper: ‘Het akkoord is echt heel bijzonder, zeg maar gerust historisch, want het is de eerste cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. FNV en VNG houden een ledenraadpleging. De uitkomst volgt binnenkort.

Staat licht in jacht op uitkeringsfraude burgers volledig door

Wie een uitkering aanvraagt, krijgt vaak zonder het te weten te maken met het Inlichtingenbureau. Een onbekende stichting die in opdracht van de overheid een burger compleet doorlicht. Het koppelt onopgemerkt allerlei data van instanties.

Deskundigen zijn verbaasd, schrijft de Volkskrant: hoever denkt de overheid te mogen doordringen in het leven van een individu?

Wie een uitkering van de overheid aanneemt, heeft nauwelijks nog privacy, zegt rechtsgeleerde en voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten Tijmen Wisman. „Door steun te accepteren, lever je jezelf eigenlijk compleet over aan de overheid.” „Daardoor mag de overheid een bijstandsgerechtigde volledig binnenstebuiten keren”, zegt advocaat Stijn Engelen uit Venlo die geregeld mensen met een uitkering bijstaat. „Ze weten echt alles van je.” Bron: de Volkskrant. Zie voor meer informatie: Staat licht in jacht op uitkeringsfraude burgers volledig door, tot verbazing van privacy-experts | De Volkskrant

VNG over sociaal domein: “het moet echt anders”.

Het nieuwe kabinet moet het sociaal domein niet beschouwen als een kostenpost, maar als een investeringskans. Dat is nodig om bestaanszekerheid te herstellen, kansengelijkheid te vergroten en gezond leven te stimuleren.

Maar gemeenten weten inmiddels ook goed wat wél werkt, blijkt uit de uitgebreide lijst aan nieuwe ideeën om het stelsel te verbeteren. Het overkoepelende principe daarbij is dat het sociaal domein gezien moet worden als een investeringskans en niet als kostenpost. Dat vergt wel een aanpak die door de bestaande beleidsterreinen heen breekt. Verder adviseert de VNG dat investeringen in arbeidsmarktbeleid moeten meebewegen met de staat van de arbeidsmarkt en de economie. Ook willen gemeenten af van de perverse prikkel om zich te richten op snelle – maar vaak niet duurzame – uitstroom van mensen in de bijstand. Bovendien is er meer geld nodig voor (om)scholing. Ook daar pleiten wethouders en deskundigen al langer voor. Ten slotte moet de kostendelersnorm worden afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar en moet de bijstandsnorm en het minimumloon voor jongeren van 18-20 jaar worden opgehoogd naar het niveau van 21-jarigen. Om de inkomenspositie van minima ‘feitelijk toereikend’ te maken, stelt de VNG onder andere voor om het minimumloon en het sociaal minimum te verhogen of het toeslagensysteem te herzien. Een aantal gemeenten dringt al langer bij het rijk aan op een verhoging van het minimumloon. Zie voor meer informatie: Fundamentele herziening van Participatiewet nodig – Binnenlands Bestuur

FNV pleit voor eenmalige corona uitkering voor mensen in de bijstand

Alle regelingen zijn gericht op ondersteuning van inkomensachteruitgang, maar uitkeringsgerechtigden en met name de mensen in de bijstand, hebben te kampen met een verhoging van de uitgaven door de Coronacrisis. Dit heeft ernstige problemen tot gevolg. Deze groep leeft soms al jaren op of onder de armoedegrens.

Het gaat om dagelijkse kosten: energiekosten, middelen voor de extra hygiëne en bescherming. Elke verhoging van hun lasten heeft ook dramatische gevolgen voor hun leven.

De TONK is bedoeld om de groep met inkomensachteruitgang te redden van dit soort gevolgen. FNV vraagt minister Koolmees om dit ook voor mensen in de bijstand te doen die kostenverhoging hebben.

Minister Koolmees antwoordt:

De minister wil geen generieke maatregel voor alle gemeenten. Hij wijst op de bijzondere bijstand. Het maatwerkprincipe van de bijzondere bijstand waarborgt dat gemeenten bijstandsgerechtigden die worden geconfronteerd met extra kosten, kunnen ondersteunen. Zie voor meer informatie: Geef bijstandsgerechtigden wat extra voor kosten coronatijd – FNV

Burgers bouwen aan vertrouwen: heb je een goed voorbeeld?

Meer en meer is er aandacht voor het feit dat het vertrouwen van burgers in de overheid aan het verdwijnen is. Niet voor niks als we kijken naar de Toeslagenaffaire en de problemen bij de uitvoering van uitkeringen. Het herstel van vertrouwen is alleen mogelijk als burgers bij het (nieuwe) beleid van de overheid worden betrokken. De overheid is er voor ons – burgers – en niet andersom.

Ben jij daarmee bezig? Hoe probeer je binnen jouw organisatie de afstand met de burger tot de overheid te overbruggen? Daarin is de LCR geïnteresseerd. Goede voorbeelden kunnen anderen weer verder helpen. Stuur jouw voorbeeld in voor de Cliënt in Beeld-prijs in. Het thema? Burgers bouwen aan vertrouwen.

Voordragen?

Je kunt jezelf voordragen, iemand anders of een organisatie. Er is een juryprijs en een publieksprijs, elk 2500 euro. Stuur je inzending van maximaal 1250 woorden wel in voor 1 september naar congres@lcr-suwi.nl. Op 28 oktober volgt de uitreiking. Lees meer over de Cliënt in Beeld-prijs 2021.

Nieuw kabinet moet vol gaan voor inclusieve arbeidsmarkt

De verkiezingen zitten erop en de kabinetsformatie is begonnen. Hoog tijd dus om na te gaan wat het huidige beleid om mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft opgeleverd. Niet erg veel bevestigen de meeste onderzoeken. Er is veel werkloosheid en een gebrek aan passende ondersteuning. Ieder(in) pleit er daarom voor dat het komende kabinet een nieuw beleid gaat maken. Beleid dat rekening houdt met alle mensen met een beperking.

Eén ding staat vast. De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is laag. In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen een arbeidsbeperking. Hiervan kunnen vanwege hun beperking zo’n 600.000 mensen niet werken. Van de 1.1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking die wel kunnen werken, heeft volgens het CBS bijna de helft geen baan. Zie voor meer informatie: Nieuw kabinet moet vol gaan voor inclusieve arbeidsmarkt – Iederin

Nieuwsbrief nr. 4, 2021

Berekening uw recht: tegemoetkomingen: waar heeft uw recht op?

Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? En hoeveel leveren deze tegemoetkomingen u op? Met de rekentool Bereken uw recht kunt u dat direct nagaan.

In Nederland zijn allerlei landelijke en lokale tegemoetkomingen. Ze zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook als u werkt – in loondienst óf als zelfstandige – kunt u er recht op hebben. Dat kan u extra geld opleveren. Check uw recht op toeslagen en subsidies

Met Bereken uw recht kunt u voor uw persoonlijke situatie nagaan waar u voor in aanmerking komt en om welk bedrag het gaat. Ook ziet u direct waar u een tegemoetkoming kunt aanvragen. Als u alle gegevens bij de hand heeft, kost u dit 5-10 minuten. U blijft anoniem. Zie voor meer informatie: Berekenuwrecht.nl – Nibud – Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Duizenden bijstandsgerechtigden mogelijk dupe van fout bij gemeenten

Duizenden mensen met een bijstandsuitkering houden mogelijk maandelijks tientallen euro’s minder over door een fout die in veel gemeenten is gemaakt. Het gaat om mensen die in de schulden zitten en bij wie beslag is gelegd op een te groot deel van het inkomen.

Oorzaak van de problemen is een foute berekening van de beslagvrije voet van bijstandsontvangers die te maken hebben met schulden. Deze beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen. Bij het bepalen hiervan is geen rekening gehouden met de vakantietoeslag. Daardoor hebben deurwaarders beslag gelegd op een te groot deel van het inkomen. Deze fout is gemaakt in 200 van de 356 gemeenten en treft tien- tot vijftienduizend bijstandsgerechtigden. De fout is ontstaan doordat deurwaarders sinds begin dit jaar een nieuwe rekenhulp gebruiken.

De problemen beperken zich mogelijk niet tot bijstandsontvangers. Uit de documenten zou blijken dat het ministerie nu kijkt of het ook bij andere uitkeringen is misgegaan, evenals bij loonbetalingen. Zie voor meer informatie: Duizenden bijstandsontvangers mogelijk dupe van fout bij gemeenten | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Vooral arme gemeenten dupe voorgestelde herverdeling gemeente

De geplande nieuwe verdeling van het geld uit het gemeentefonds roept felle kritiek op, want vooral arme gemeenten gaan erop achteruit. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten en wordt gevuld door het Rijk. Maar de voorgestelde verdeling is onrechtvaardig.

Uit een inventarisatie blijkt dat van de 50 gemeenten met de meeste arme inwoners er 34 in de herverdeling op achteruitgaan. Deze gemeenten krijgen vanaf 2023 minder geld van het Rijk. De herverdeling is nog niet definitief, de uiteindelijke beslissing ligt bij een volgend kabinet.

De financiële verliezers zijn vooral in Friesland, Groningen en Limburg te vinden. De vier grote steden gaan er ook op achteruit in het voorstel, terwijl veel middelgrote steden iets meer geld krijgen. De middelgrote steden met een centrumfunctie krijgen in de nieuwe verdeling meer geld om sociale problematiek aan te pakken. Zie voor meer informatie: Herverdeling Gemeentefonds leidt tot onbegrijpelijke uitkomsten – Gemeente.nu

UWV vernietigde per ongeluk documenten van 16.000 Wajongers

Het UWV heeft documenten van zestienduizend mensen die recht hebben op een Wajong-uitkering vernietigd voor de wettelijke bewaartermijn was afgelopen, meldt de uitvoeringsinstantie woensdag. Ze benadrukt echter dat de Wajong-uitkeringen daarmee niet in gevaar komen.

Wajong-uitkeringen zijn voor mensen die voor hun achttiende of tijdens een ziekte een handicap hebben opgelopen en dus niet meer kunnen werken. De documenten die vernietigd werden, waren van mensen bij wie de uitkering nog liep.

Het UWV zegt er wel bij dat de documenten niet meer nodig zijn voor het uitkeren van de steun en daar dus ook geen invloed op te hebben. “Het is onze fout, daar mogen klanten niet de dupe van worden”, zegt bestuurder Nathalie van Berkel. Zie voor meer informatie: UWV vernietigde per ongeluk documenten van zestienduizend Wajongers | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Schuldhulp dreigt financieel in de knel te raken’

Het is onzeker of de rijksbijdragen voor schuldhulp die gemeenten verplicht dienen te leveren, toereikend zijn. De komende jaren zullen gemeenten veel inwoners met schulden passende dienstverlening moeten bieden, en de vraag is of er te zijner tijd nog voldoende budget beschikbaar is.

Dat schrijft Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Om goed schuldhulpbeleid te kunnen voeren, is tijdige duidelijkheid over budgetten van het grootste belang, benadrukt Geluk in een brief naar aanleiding van nieuwe wetswijzigingen van minister Koolmees van Sociale Zaken.

Wij blijven benadrukken dat voor gemeentelijke schuldhulpverlening voor de langere termijn structurele middelen noodzakelijk zijn. Er komt veel op gemeenten af om problematische schulden en armoede aan te pakken,’ aldus Geluk. Zie voor meer informatie”: ‘Schuldhulp dreigt financieel in de knel te raken’ – Gemeente.nu

Nieuw kabinet moet vol gaan voor inclusieve arbeidsmarkt

De verkiezingen zitten erop en de kabinetsformatie is begonnen. Hoog tijd dus om na te gaan wat het huidige beleid om mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft opgeleverd. Niet erg veel bevestigen de meeste onderzoeken. Er is veel werkloosheid en een gebrek aan passende ondersteuning. Ieder(in) pleit er daarom voor dat het komende kabinet een nieuw beleid gaat maken. Beleid dat rekening houdt met alle mensen met een beperking.

Eén ding staat vast. De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is laag. In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen een arbeidsbeperking. Hiervan kunnen vanwege hun beperking zo’n 600.000 mensen niet werken. Van de 1.1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking die wel kunnen werken, heeft volgens het CBS bijna de helft geen baan.

De banenafspraak was de belangrijkste maatregel van het kabinet om aan deze hoge werkloosheid iets te doen. De maatregel was bedoeld om meer mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Daarom werd ook de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten. Alleen een beperkte vorm van beschut werk bleef bestaan. De banenafspraak geldt echter slechts voor een kleine groep en dat brengt onbedoelde neveneffecten met zich mee. Zie voor meer informatie: Nieuw kabinet moet vol gaan voor inclusieve arbeidsmarkt – Iederin

Nieuws uit de Vereniging

De algemene ledenvergadering van Vereniging Mobility heeft in maart 2021 de jaarstukken goedgekeurd. Het bestuur en bureau zijn gestart met de voorbereidingen van het 10-jarig jubileum dat in september 2021 een feestelijk tintje zal hebben. Zodra meer informatie bekend is, ontvangt u hierover bericht.

Wij danken u voor het lezen van onze nieuwsbrief en bijdrages vanuit en voor de leden zijn altijd welkom.

Nieuwsbrief nr. 3, 2021

Mobility bestaat in 2021 10 jaar

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 maart 2021 hebben de leden van Vereniging Mobility meegedacht over onze 10-jarig bestaan dit jaar. Er zijn afspraken gemaakt over het meedenken over thema’s en het duidelijk houden van de teksten. Er komt een goede naam voor ons jubileum

waar de mensen om wie het gaat centraal staan.

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn goedgekeurd. Het vreemde jaar 2020 is hiermee afgesloten.

“Als verrekenen een beperking is”

Werk betekent voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Voor mensen met een uitkering is dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 800 mensen met een arbeids-beperking. Het ministerie van SZW, UWV en Divosa pakken op basis van de inzichten uit het onderzoeksrapport de handschoen op. Zij gaan samen met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), aanjager van het onderzoek, aan de slag met de aanbevelingen.

Als mensen vanuit de Participatiewet, Wajong, WIA of WAO gaan werken, moet het loon worden verrekend met de uitkering. UWV of de gemeente bekijkt dan hoeveel iemand heeft verdiend, en berekent op basis daarvan hoe hoog de aanvullende uitkering moet zijn. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) krijgt al langer signalen dat deze verrekening van inkomsten tot problemen kan leiden. UWV heeft op verzoek van de LCR subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de aard en omvang van die problemen. Zie voor meer informatie: Loont werken met een arbeidsbeperking?

Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering

20% van de burgers kan niet uit de voeten met de regels waarmee ze worden geconfronteerd. Dat constateert de Tweede Kamercommissie die onderzoek heeft gedaan naar uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, Belastingdienst en CBR.

De commissie concludeerde dat burgers te vaak in de problemen raken door missers bij de uitvoering van wetten en regels. De commissie benadrukt dat uitvoeringsorganisaties te vaak in de problemen komen door gebrekkige politieke sturing in het dilemma tussen dienstverlening en fraudebestrijding.

De commissie pleit er dan ook voor om de menselijke maat terug te brengen in de uitvoering. Zie voor meer informatie: Parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties – Parlement.com

Minder schulden en betere gezondheid door gemeentepolis

De gemeentepolis leidt tot 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten. En deelnemers aan de gemeentepolis hebben gemiddeld 40% minder betalingsachterstanden

De gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering. De verzekering richt zich op inwoners van de gemeente met een laag inkomen en/of met hoge zorgkosten. Doel van de gemeentepolis is garanderen dat deze inwoners toegang hebben tot goede zorg en ze (financieel) te ondersteunen. De gemeenten doen een bijdrage in de premie van de gemeentepolis en zorgverzekeraars bieden zowel dienstverlening als aanvullende verzekeringen die specifiek afgestemd zijn op de doelgroep. Zie voor meer informatie: Rapport MKBA gemeentepolis

1/3 van de gemeenten in geldnood

Bijna één op de drie gemeenten lukte het niet voor 2021 een sluitende begroting te maken. In totaal gaat het om 120 gemeenten die dit jaar hun begroting niet rond krijgen. De overige 216 gemeenten hebben vrijwel zonder uitzondering stevige beleidskeuzes moeten maken, fors moeten bezuinigen, hun reserves moeten aanspreken of de lasten voor de inwoners moeten verhogen om hun begrotingen tot 2024 sluitend te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC van alle 336 toezichtbrieven die de provincies sturen in antwoord op de door de gemeenten ingediende begrotingen.

De grootste tekorten in de gemeentelijke begrotingen zitten in de sociale taken van de gemeenten, zoals de jeugdzorg, bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die ondersteuning regelt voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die taken werden in 2015 aan de gemeenten overgedragen, veelal gepaard met een bezuiniging. Zie voor meer informatie: Derde van gemeenten in geldnood – NRC

Manifest: maak het sociaal domein sterker en menselijker

Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Mantelzorg NL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL in een manifest aan de politieke partijen. Met het manifest vragen we onder meer:

· Maak een einde aan de strijd tussen de rijksoverheid en de gemeenten over geld. Want mensen betalen de rekening van tekorten, bezuinigingen en doorgeslagen efficiency denken. Laat mensen niet langer het slachtoffer worden van de ruzie tussen twee overheidslagen.

· Werk vanuit vertrouwen bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag en pas wet- en regelgeving daarop aan. Ongeacht om welk type ondersteuning het gaat: bij werk, school, wonen, mobiliteit, jeugdhulp, zorg of participatie.

· Stel de ondersteuningsvraag van mensen centraal en voer een onafhankelijke beoordeling van de vraag in (oftewel een onafhankelijke indicatiestelling). Zo wordt de beoordeling en aangeboden ondersteuning niet bepaald door het beschikbare budget en/of het beschikbare aanbod van ondersteuning. Zie voor meer informatie: Manifest Maak sociaal domein topprioriteit (pdf – 262 KB)

SCP: Gevolgen van een jaar coronacrisis: problemen bij kwetsbare groepen nemen toe

Door de coronacrisis namen de problemen bij kwetsbare groepen toe. Vooral mensen met een arbeidsbeperking en een klein sociaal netwerk lijden onder ingeperkte sociale contacten en voelen zich eenzaam.

Het SCP pleit voor een integrale aanpak van de crisis om deze problemen tegen te gaan en snel te starten met herstelbeleid. Daar ligt een belangrijke rol voor gemeenten. Ook als de pandemie is overwonnen zal het beroep op het sociaal domein – zoals arbeidsre-integratie en schuldhulp – flink toenemen. Gemeenten moeten actief contact zoeken met inwoners die ondersteuning nodig hebben, en hen de weg wijzen in het ondersteuningsaanbod. Zie voor meer informatie: Een jaar met corona.

Nieuwsbrief nr. 2, 2021

Sociale werkplaats 2.0

De Tweede Kamer wil dat het kabinet sociale werkbedrijven die op omvallen staan, desnoods eenmalig te hulp schiet om te voorkomen dat zij de deuren moeten sluiten. Een meerderheid steunt een voorstel daartoe van het CDA en de SP.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is het de bedoeling dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking onder begeleiding bij gewone werkgevers aan de slag gaan. Maar van deze zogenoemde beschutte werkplekken komt in de praktijk veel minder terecht dan destijds werd verwacht.

De sociale werkplaatsen waar deze doelgroep vroeger terechtkon, nemen sinds 2015 geen nieuwe mensen meer aan en zien hun budgetten steeds verder dalen. In verscheidene steden dreigen deze instellingen inmiddels door oplopende tekorten kopje onder te gaan.

CDA’er René Peters en SP’er Jasper van Dijk zetten onlangs in een initiatiefnota uiteen hoe zij in de toekomst willen gaan zorgen dat mensen met een beperking de kans krijgen te werken en zich te ontwikkelen. De Tweede Kamer staat in meerderheid achter hun denkrichting. Zie voor meer informatie: Tweede Kamer wil ‘Sociale Werkplaats 2.0’ in het leven roepen – NPO Radio 1

Akkoord over de eerste cao voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven.

De cao Aan de slag, zoals hij heet, geldt straks voor mensen met een beperking die werken in het zogeheten nieuwe beschutte werk of gedetacheerd zijn in een garantiebaan bij een gewone werkgever. Hij komt in de plaats van de huidige lappendeken van verschillende lokale regelingen. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening stopgezet. Onder de nieuwe cao komen mensen die sindsdien zijn gaan werken voor onder andere sociale werkbedrijven.

In Nederland zijn zo’n 15.000 werknemers met een arbeidshandicap via de Participatiewet aan het werk. De cao komt in plaats van wat de betrokkenen een “lappendeken van verschillende lokale regelingen” noemen. Gemeenten hanteerden verschillende regelingen en daarbij konden arbeidsbeperkten vrijwel nooit een pensioen opbouwen.

De FNV heeft afgesproken dat mensen gelijk pensioen gaan opbouwen bij PWRI, het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. Er komt één loongebouw met drie functieniveaus. Dit begint bij het minimumloon en eindigt in de hoogste schaal op 118% van het minimum.

Verder krijgen de werknemers 37 uur extra vakantieverlof, bovenop hun wettelijke verlof. Hun werkweken zullen 37 uur zijn. Ook zijn er afspraken gemaakt over vakbondsverlof, scholing en ontwikkeling, reiskosten en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zie voor meer informatie: FNV: Historische cao voor mensen met arbeidsbeperking – FNV

Cijfers Banenafspraak

Eind januari 2021 heeft UWV de cijfers van het derde kwartaal 2020 gepubliceerd. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 is het aantal banen dat meetelt voor de banenafspraak met 2.995 toegenomen.

Voor heel 2020 is het doel 67.500 extra banen. Daarvan zijn er eind derde kwartaal 61.262 gerealiseerd. Bij 53.087 daarvan gaat het om een regulier dienstverband. De rest betreft 8.174 inleenverbanden (uitzendbanen of detachering). Zie voor meer informatie: UWV: Toename van 2.995 banen binnen de banenafspraak (samenvoordeklant.nl)

Rapportage beschut werk

UWV bracht ook de kwartaalrapportage beschut werk uit. Op 30 september 2020 werken 4.848 personen met een geldig advies op een beschutte plek. Dat zijn er 360 meer dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal personen dat tot de doelgroep beschut hoort is dan 7.651 personen. Daarmee is 63% van hen ook daadwerkelijk aan de slag. Sinds eind vorig jaar kun je via het interactieve dashboard Beschut werk je eigen selecties maken. Ook kun je jouw cijfers vergelijken met landelijke gegevens of die van een andere arbeidsmarktregio. Zie voor meer informatie: dashboard Beschut werk

Evenwichtigere handhaving nodig in Participatiewet

Als het aan demissionair staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) ligt, komt de menselijke maat centraal te staan in het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid. Hij deelt dan ook de zorgen die afgelopen tijd zijn geuit over de hardheid in de Participatiewet en de (beperkte) mogelijkheden tot maatwerk. Hier zijn snel stappen in te zetten, samen met gemeenten en belangenorganisaties. Dat schrijft Van ’t Wout (SZW) in een brief aan de Kamer. In de kamerbrief van 19 januari 2021 reageert Van ’t Wout (SZW) op signalen uit pers, publiek en politiek over de hardheid van de Participatiewet en hoe moeilijk maatwerk leveren kan zijn in de praktijk. Deze situatie zet de staatssecretaris direct aan tot actie.

Bredere blik

Er is een bredere blik nodig dan de huidige signalen over onwenselijke hardheden in de Participatiewet, schrijft de staatssecretaris. Om van gemeenten en inwoners te horen wat nodig is om met maatwerk het positieve verschil te maken, organiseert Van ’t Wout (SZW) rondetafelgesprekken met burger, bestuur, beleid en uitvoering. Bovendien benadrukt hij in te zetten op een responsieve overheid die rode draden en signalen uit de praktijk als input gebruikt voor noodzakelijke aanpassingen in beleid, regelgeving of uitvoering. Zie voor meer informatie: kamerbrief van 19 januari 2021

LCR dringt bij Kamer aan op tolerantie en échte oplossingen Participatiewet

Het komt alleen écht goed als de Participatiewet wordt gewijzigd. Tot die tijd bepleit de LCR tolerantie als het gaat om giften en bijdragen in levensonderhoud. De LCR vraagt aan Kamerleden om dit in te brengen in het Algemeen Overleg over de Participatiewet van 8 februari 2021.

Vergissing? Fraudeur

Al jaren komen er signalen binnen over mensen die zich vergissen bij opgave van informatie voor de Participatiewet en daardoor worden aangemerkt als fraudeur. Of van bijstandsgerechtigden die veel te hard en zonder goed wederhoor worden gestraft voor het aannemen van hulp. Daar moet een einde aan komen.

Slechter af dan in strafrecht

In de brief aan de kamerleden schetst de LCR een beeld van bijstandgerechtigden die slechter af zijn dan mensen die met Justitie in aanraking komen. Een burger is daar onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Wie een uitkering heeft, komt de ‘omgekeerde bewijslast’ tegen. Wie niet op tijd informatie verstrekt, kan boetes of straf verwachten waarvan de ergste is: stoppen van de uitkering. Zo worden burgers meteen in de problemen gebracht. Zie voor meer informatie: LCR dringt bij Kamer aan op tolerantie en échte oplossingen Participatiewet – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws (landelijkeclientenraad.nl) Klik voor: Brief van de LCR aan de Tweede Kamer over schenkingen en giften Participatiewet 8 februari 2021.

Student in de knel door wijziging van wetgeving schuldhulpverlening

Door een combinatie van twee wetswijzigingen, lijken studenten die hulp zoeken bij het oplossen van hun schulden de dupe te worden. Op 1 januari 2021 zijn enkele belangrijke wetswijzigingen die invloed hebben op mensen met schulden in werking getreden. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is aangepast en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is van kracht.

Deze twee wetswijzigingen zijn bedoeld om de inwoner met schulden beter te beschermen en te helpen. Toch lijken studenten die hulp zoeken bij het oplossen van hun schulden de dupe te worden van een combinatie van deze wijzigingen. Student in de knel door wijziging van wetgeving schuldhulpverlening – stimulansz

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen.

In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij Ieder(in) aan de bel vanwege – soms ingrijpende – bezuinigingen in het sociaal domein van hun gemeente. Reden voor Ieder(in) om hierover een peiling te houden onder lokale belangenbehartigers en een ledenbijeenkomst te organiseren. De uitkomsten van die peiling en de inbreng tijdens de bijeenkomst, geven samen met individuele signalen die Ieder(in) heeft ontvangen eenzelfde beeld. Namelijk een van flinke bezuinigingen op allerlei vormen van ondersteuning in de gemeenten. Zie voor het volledige onderzoek: Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard – Iederin

Hoe zat het ook weer met de ondersteuningsmaatregelen corona?

TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

· die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen;

· die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen;

· waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht.

De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

· vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden;

· bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot;.

· gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen;

· TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Heldere communicatie over wat wel en wat niet

In de communicatie over de TONK door Rijk en gemeenten moet duidelijk zijn wie waarom in aanmerking komt voor TONK en wie niet. Duidelijkheid vooraf kan afwijzingen en teleurstelling achteraf voorkomen. Duidelijk moet ook zijn dat TONK niet hetzelfde werkt als bijzondere bijstand. Zie voor meer informatie: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | Divosa

Tozo 3: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

1. Inkomensondersteuning

Hoeveel inkomensondersteuning u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouding. U hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning uit de Tozo 3 wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, uw vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Let op: bij de Tozo 3 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen Tozo 3 aanvragen.

2. Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157 (Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 bij elkaar opgeteld). Deze lening moet u wel terugbetalen, maar het is mogelijk om later af te lossen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u deze lening niet aanvragen. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004, maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De Tozo heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Tozo 1 liep eind mei af, Tozo 2 eind september. De Tozo is verlengd tot 1 juli 2021. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. De Tozo 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) kunt u vanaf 1 april 2021 aanvragen. Zie voor meer informatie: Tozo uitkering voor zelfstandig ondernemers | Ondernemersplein – KVK

Nieuwsbrief nr. 1, 2021

Beste leden van Vereniging Mobility,

2021 is begonnen. Wij wensen alle leden een goed jaar toe.

De eerste 3 weken van 2021 zijn bijna voorbij. Er is in die 3 weken veel gebeurd. De LCR heeft een nieuwe beleidsmedewerker én een nieuwe ambtelijk secretaris. Het kabinet is gevallen. Mensen die barmhartig zijn door boodschappen te geven of hulp te bieden, brengen andere mensen in problemen door regels die niet bekend zijn. Dit geeft een woelige start aan het begin van het jaar.

Gelukkig kan ieder lid van onze vereniging rekenen op een goed bureau, een energiek bestuur maar zien wij graag ook nog een extra bestuurslid komen.

Ook al zo’n zin in een feestje?

Mobility bestaat in 2021 10 jaar. Zonder leden is er geen jubileum. Daarom vragen wij jullie hulp bij het organiseren van ons 10 jarig feestmoment. Het bestuur wil dit graag samen met jullie dit snel opstarten. Wij zien graag voor 15 februari 2021 jullie aanmelding om te helpen tegemoet.

Genoeg lees voer voor de paar donkere dagen nog!

Veel plezier met de nieuwsbrief en straks ook met de verkiezingsprogramma’s om te zien waar de komende jaren het accent op zal zijn.

Blijf lokaal goed kijken wat er voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geregeld is.

De Participatiewet verandert misschien wel snel en de sociale werkvoorziening biedt hulp aan een groep mensen die meer zijn dan alleen een verdienmodel. Welke routes pakken de vakbonden en is er blijvende aandacht voor alle inwoners die inkomen en sociale zekerheden zien weg vallen?

Geef gerust door wat je als lid is opgevallen.

De ALV’s zijn op 20 maart 2021 en 30 november 2021

Bijna negen miljoen euro subsidie beschikbaar voor taalscholing van medewerkers

Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het gaat om cursussen of opleidingstrajecten die gericht zijn op werknemers met een lage taalvaardigheid. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of een andere taal. Een werkgever kan ook subsidie aanvragen voor tijdelijke werknemers, zoals

Medewerkers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die bij een sociaal werkbedrijf werken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Maar dit sociaal werkbedrijf mag geen onderdeel zijn van de gemeente. Een verzelfstandigd eigen werkbedrijf van de gemeente, een samenwerkingsverband met een private partner, of een particulier bedrijf moet de Wsw uitvoeren. Zie voor meer informatie: Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal

Ieder(in) lanceert Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong

Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het Informatiepunt Wajong beantwoorden al sinds oktober 2020 vragen over de veranderingen in de Wajong en geven advies op maat.

Wat zijn de gevolgen als ik overstap naar de Wajong 2010? Kan ik studeren met een Wajong 2015? Geldt er ook een garantiebedrag voor ZZP’ers? De Wajong is sinds 1 januari 2021 op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’, maar toch blijft de Wajong nog steeds behoorlijk ingewikkeld. Zie voor meer informatie: Ieder(in) lanceert Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong – Iederin

Tekorten in sociaal domein dwingen tot strenger toelatingsbeleid

De tekorten in het sociaal domein dwingen gemeenten strenger te worden in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dat geven ze aan in een onderzoek onder wethouders en ambtenaren uit 151 gemeenten. Veel gemeenten hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein, met name voor het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand. Negen van de tien gemeenten geven aan dat hun gemeente kampt met tekorten. Daardoor heeft, of overweegt, de helft van de deelnemende gemeenten een strenger toelatingsbeleid voor sociale- en zorgvoorzieningen. ‘We hebben grote moeite om de wettelijke ruimte te vinden om strenger beleid te maken met betrekking tot toegang voorzieningen. Maar in de gesprekken met cliënten proberen we wel veel meer te sturen op minder, korter en goedkoper,’ aldus een ambtenaar. Zie voor meer informatie: Tekorten in sociaal domein dwingen tot strenger toelatingsbeleid – Gemeente.nu

Bijstand teruggevorderd vanwege ontvangen boodschappen van moeder

Met een bijstandsuitkering is het moeilijk rondkomen. Dat is des te meer het geval wanneer je veel huur moet betalen of in een slecht geïsoleerde woning woont. Menigeen maakt dan ook gebruik van de voedselbank of krijgt wel eens een tas met boodschappen van een familielid. Niet zonder risico, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Gemeente Wijdemeren vordert ruim € 7000 aan uitkering terug, omdat de uitkeringsgerechtigde gedurende drie jaar vanwege hoge vaste lasten wekelijks boodschappen van haar moeder ontving. De gemeente krijgt van de rechtbank gelijk. Maar staat dit nog wel in verhouding? Zie voor meer informatie: Bijstand teruggevorderd vanwege ontvangen boodschappen van moeder (schuldinfo.nl)

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er snel een eind komt aan het verplicht terugvorderen van de uitkering van mensen in de bijstand die iets niet goed hebben gedaan. Het CDA en D66 brengen vandaag een plan naar buiten dat precies lijkt op de initiatiefwet waar de ChristenUnie vanmorgen mee kwam. Zij denken dat zij een snellere oplossing hebben.

De drie coalitiepartijen willen dat gemeenten zelf kunnen beslissen of zij een boete opleggen of geld terugvorderen of niet. Zij krijgen in elk geval steun van GroenLinks, SP en PvdA en daarmee is er een Kamermeerderheid. CDA en D66 doen een voorstel om de Participatiewet uit 2014 aan te passen. Ze hopen dat dit nog kan worden behandeld voor het verkiezingsreces op 12 februari begint. Kamer wil snel af van terugvorderen bijstand voor wekelijkse tas boodschappen | NOS

Wist u dat gemeenten beleidsregels kunnen opstellen voor vrijlaten van giften? Kijk wat uw gemeente doet.

Is de basisbaan een goed alternatief voor de bijstand, of een fopbaan die hoogstens een goed gevoel geeft?

Monique Kremer, hoogleraar Actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam de basisbaan een geschikt alternatief voor de bijstand.

Ze benadrukt dat basisbanen, anders dan de Melkertbanen (1994) en de instroom- en doorstroombanen (1999), niet per se een doorstroom naar regulier werk moeten beogen.

De basisbaan hoéft, aldus Kremer, niet te leiden tot betaald werk, maar behoort er vooral te zijn ‘voor mensen die geen perspectief meer hebben op de reguliere arbeidsmarkt en anders langdurig uitkeringsafhankelijk blijven.’

Daarnaast kunnen vrijwillige activiteiten die mensen nu nog verrichten als ‘tegenprestatie’ voor een bijstandsuitkering omgezet worden in een basisbaan. Basisbanen bestaan uit waardevol werk, en leiden niet tot verdringing van reguliere arbeid.

Er lopen, verspreid over het land, al enige proefprojecten met basisbanen, zoals de STiP-banen in Den Haag en de Werkbrigade in Amsterdam. Het grote nadeel ervan is dat ze tijdelijk zijn en gericht op uitstroom uit de bijstand. Zie voor meer informatie: Opbloeien in een basisbaan of verwelken in de bijstand? | Movisie

Verzuim in de SW stijgt. Wat is de invloed van corona?

Het verzuim van medewerkers met een dienstverband in de SW is gestegen van 13,7% naar 14,4%. Ook de gemiddelde verzuimduur is verder opgelopen en ligt nu op 33 dagen. Dit blijkt uit de verzuimgegevens van 62 SW-bedrijven tot en met het tweede kwartaal van 2020.

De uitvraag vond plaats voor de uitbraak van de tweede golf. Op dat moment geeft ruim de helft van de 62 SW-bedrijven (55%) aan dat een deel van hun medewerkers die niet ziek zijn, nog thuis zit. 11% van de SW-bedrijven geeft aan dat iedereen wel werkt, maar minder dan voorheen. Ongeveer een derde meldt dat iedereen weer volgens het rooster aan de slag is.

Veel SW-bedrijven die medewerkers preventief thuishielden of -houden, hebben dit geregistreerd onder ‘bijzonder verlof’ of ‘vrijgesteld van werk’ en dus niet onder ziekteverzuim. Wel geeft 40% van de bedrijven aan dat medewerkers ziekgemeld zijn bij milde klachten. Dat zijn klachten waarbij men in andere omstandigheden wel zou gaan werken. 6% van de bedrijven geeft aan dat medewerkers soms zijn ziekgemeld omdat zij of hij in contact was geweest met iemand met Covid-19. Ook geeft 6% aan dat te hebben gedaan omdat de medewerker tot een risicogroep behoorde. Ook meldde 6% van de bedrijven medewerkers ziek omdat instanties voor begeleid wonen hun cliënten thuishielden.

Ongeveer de helft van 62 bedrijven verwachtte ten gevolge van Covid-19 een daling van het korte verzuim. Dat komt doordat (veel) medewerkers zijn vrijgesteld (geweest)van werk. Hierdoor waren er simpelweg minder mensen aan het werk. Een derde van de bevraagde P&O-managers verwachtte juist een stijging van het verzuim. Als redenen hiervoor vermeldden ze dat medewerkers zich ziek zouden melden met reële klachten en/of angst voor besmetting. Andere redenen zijn achteruitgang in gezondheid door uitgestelde zorg en het achterblijven in herstel doordat re-integratietrajecten stil zijn gevallen.

Aan de managers P&O is gevraagd of en welke effecten zij verwachten voor de toekomst. Voor de uitbraak van de tweede golf bleken er al zorgen zijn voor de negatieve gevolgen van het stilvallen van re-integratietrajecten. Ook verwacht men psychische klachten en eenzaamheid als de maatregelen tegen Covid-19 langdurig (blijven) bestaan. Zie voor meer informatie: Verzuim in de SW stijgt. Wat is de invloed van corona? – SBCM

Beschut werkplekken

In het voorjaar van 2019 heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een onderzoek gedaan naar de aantallen Beschut Werkplekken. De staatssecretaris heeft in november 2019 gemeld dat het aantal werkplekken achter blijft. De LCR wil dit jaar kijken hoeveel werkplekken in 2020 zijn gerealiseerd. Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig. Onze vraag bestaat uit 3 delen:

1. Vraag bij de gemeenten na hoeveel werkplekken zijn gerealiseerd;

2. Zijn de werkplekken bij het SW-bedrijf of ook bij andere werkgevers;

3. Welke Cao is van toepassing?

De leden hebben op 18 januari 2021 een mail ontvangen met het aantal beschut werkplekken in hun gemeenten in 2020.

Het zou fijn zijn als we 1 maart 2021 de gegevens kunnen ontvangen.

Nieuwsbrief nr. 7, 2020

Nieuws van leden: ?

Verzuim in de SW stijgt. Wat is de invloed van corona?

Het verzuim van medewerkers met een dienstverband in de SW is gestegen van 13,7% naar 14,4%. Ook de gemiddelde verzuimduur is verder opgelopen en ligt nu op 33 dagen. Dit blijkt uit de Verzuimbenchmark SW waarin de verzuimgegevens van 62 SW-bedrijven tot en met het tweede kwartaal van dit jaar zijn geanalyseerd.

De uitvraag vond plaats voor de uitbraak van de tweede golf. Op dat moment geeft ruim de helft van de respondenten (55%) aan dat een deel van hun medewerkers die niet ziek zijn, nog thuis zit. 11% van de respondenten geeft aan dat iedereen wel werkt, maar minder dan voorheen. Ongeveer een derde meldt dat iedereen weer volgens het rooster aan de slag is. Zie voor meer informatie: Verzuim in de SW stijgt. Wat is de invloed van corona? – SBCM

Sociaal domein stagneert: vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde.

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. Zie voor meer informatie: https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vijf-jaar-na-decentralisatie-is-de-ondersteuning-van-kwetsbare-burgers-nog-niet-op-orde

Aantal bijstandsgerechtigden stijgt

Eind september 2020 waren er 423 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 7 duizend meer dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zijn er nu meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. In alle leeftijdsgroepen ligt het aantal hoger. Meer bijstandsontvangers geldt ook ongeacht een Nederlandse of migratieachtergrond. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Bij jongeren tot 27 jaar was het verschil met een jaar eerder relatief het grootst. Het aantal bijstandsgerechtigden onder hen was bijna 3 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit komt overeen met 8 procent. Zowel onder de 27- tot 45-jarigen als de 45-plussers kwam de stijging ten opzichte van een jaar eerder aanzienlijk lager uit: zo rond de 1 procent. Bij de 27- tot 45-jarigen ging het om bijna 2 duizend personen, bij de 45-plussers om iets meer dan 2 duizend. Zie voor meer informatie: Meer bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen (cbs.nl)

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verruimt per 1 december 2020 zijn medewerking aan de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP). Niet-saneerbare vorderingen, zoals schadevergoedingsmaatregelen en boetes, zijn niet meer bij voorbaat uitgesloten en belemmerend voor een minnelijk traject. Daardoor kunnen meer mensen sneller worden geholpen.

Voorheen was een minnelijk traject pas mogelijk na volledige betaling van de niet-saneerbare vorderingen. Als gevolg hiervan kon geen schuldenregeling tot stand komen en werden schulden van andere schuldeisers ook niet gesaneerd. Doordat een schuldenregeling nu tot stand kan komen vóórdat er volledige betaling van deze vorderingen heeft plaatsgevonden, kunnen meer mensen sneller worden geholpen.

Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden; eventuele restschulden blijven dan ook na het MSNP-traject bestaan. Het doel is om uiteindelijk tot een volledige inning te komen, maar dan zonder oplopende schulden. Zie voor meer informatie: CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling | Centraal Justitieel Incassobureau | CJIB.nl

Verkiezingsmanifest Ieder(in): Ontwerp een land voor iedereen!

Er zijn in Nederland ruim twee miljoen mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Praktisch iedereen in de Nederlandse politiek wil dat zij volop kunnen meedoen aan de samenleving. Toch komt daar nog weinig van terecht. Hoe kan dat? Omdat er veel te vaak ad hoc beleid wordt gemaakt zonder mensen met een beperking en hun organisaties daarover te raadplegen. We roepen de politieke partijen op om dat de komende jaren wezenlijk anders te gaan doen. Om ze daarbij te helpen, stellen we hier aan aantal structurele verbeteringen voor, die wél tot echte veranderingen in de levens van mensen met een beperking zullen leiden. En die onze jongste generaties een ongekend perspectief bieden: opgroeien in een samenleving waarin ze volwaardig en zonder belemmeringen kunnen deelnemen. Zie voor meer informatie: Verkiezingsmanifest Ieder(in): Ontwerp een land voor iedereen | Iederin

Preventie én goede schuldhulpverlening zijn cruciaal

Zorg dat de bijstand niet wordt verlaagd en breng het wettelijk minimumloon omhoog. Laat giften tot 1500 euro vrij. Stop de handel in schulden. Verhoog de tarieven van gerechtsdeurwaarders niet en verbeter de hulpverlening aanzienlijk. Dat stelt de LCR in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg armoede en schulden op 10 december met staatssecretaris Van ’t Wout.

Armoede en schulden leiden tot stress. In de coronacrisis is dat nog eens extra te zien. Mensen zijn soms zo wanhopig dat zij met gedachten over zelfmoord rondlopen. Wat de LCR betreft, is dat een alarmsignaal. Schuldhulpverlening is al aan een opmars bezig, maar moet nog meer worden versterkt. Alleen dan kunnen mensen met schulden snel worden bereikt en kan de schade mogelijk worden beperkt. Klik voor: de LCR-brief over armoede en schulden voor het AO van 10 december 2020

Van rechtswege ontstaan recht op Wajong

Recent is door belangenvertegenwoordigers aandacht gevraagd voor de groep personen die voor de Wajong2015 is afgewezen omdat het ontbreken van arbeidsvermogen niet duurzaam is. Voor deze groep is niet altijd duidelijk dat het recht op Wajong na vijf of tien jaar alsnog kan ontstaan.

Na een afwijzing van een aanvraag voor Wajong2015 vallen personen onder de re-integratie-verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente zicht op de ontwikkelingen in arbeidsvermogen en -participatie die deze persoon doormaakt. Deze ontwikkelingen zijn relevant voor het opnieuw doen van een aanvraag. Een persoon kan alsnog aangemerkt worden als jonggehandicapte in het kader van de Wajong als hij binnen vijf jaar na de afwijzing toch duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en dit voortkomt uit dezelfde oorzaak als bij de eerste aanvraag. Daarnaast kan voor jonggehandicapten die zijn afgewezen vanwege het tijdelijk ontbreken van arbeidsvermogen, tien jaar na de eerste aanvraag de duurzaamheid van beperking aangenomen worden als in die periode niet gewerkt is. Een eerder afgewezen persoon kan jaarlijks zelf opnieuw een beoordeling aanvragen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/13/bijdragen-gemeentenieuws-van-szw-2020-8

Else Roetering neemt op eigen wijze afscheid

Voor velen ondenkbaar, maar het gaat dan toch gebeuren: Else Roetering, de eerste ambtelijk secretaris van de Landelijke Cliëntenraad, neemt afscheid. Ze gaat officieel per 1 januari 2021 met pensioen. Normaal gesproken zou er een afscheid volgen dat bij haar en haar staat van dienst past. Ook hier gooit de coronapandemie roet in het eten.

Om die reden presenteert Else een filmpje waarin haar begintijd, de hoogte- en dieptepunten in haar werk en haar vertrek een plek hebben gekregen. Het is zo ook een document geworden van ruim 18 jaar cliëntenparticipatie. Klik op de link voor het filmpje. Else Roetering neemt op eigen wijze afscheid – Landelijke Cliëntenraad – Nieuws (landelijkeclientenraad.nl)

Het VN-verdrag in de gemeente: tips voor raadsleden

Het VNG project “Iedereen doet mee” heeft gemeenteraadsleden bijgepraat over het VN verdrag en de locale inclusie agenda. Dit is een agenda waarin een gemeente samen met ervaringsdeskundige inwoners vastlegt hoe zij gaan werken aan een samenleving waarin elke inwoner, met en zonder beperking, vanzelfsprekend mee kan doen. Op alle leefgebieden. Dit maakt de Lokale Inclusie Agenda meteen breder dan het sociaal domein. Ook op ontwikkelingen als de Omgevingswet, economie en dienstverlening is het VN-verdrag Handicap van toepassing.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen is een belangrijke voorwaarde, want plannen maken voor mensen met een beperking dat doe je natuurlijk mét mensen met een beperking. Zie voor meer informatie: Het VN-verdrag handicap in de gemeente. Tips voor raadsleden | VNG

Aan het einde van 2020

Aan alle lezers van onze nieuwsbrief willen wij als bestuur en bureau Vereniging Mobility, onze dank uitspreken voor het afgelopen jaar. 2020 was een vreemd jaar.

De eerste ALV werd vanwege Corona uitgesteld. De andere 2 ALV’s werden online bijeenkomsten. Dit was zowel voor het bestuur als de leden een uitdaging. Het was soms zoeken wat het beste past. 2020 was ook een jaar waarin nagedacht werd over de toekomst van Mobility. We zijn gestart met een nieuwsbrief vol interessante artikelen.

Voor 2021 zijn nieuwe plannen gemaakt. De vereniging kijkt uit naar het 10-jarig jubileum.

De Landelijke Cliëntenraad gaat een nieuwe fase in met een nieuwe ambtelijk secretaris en een nieuwe beleidsmedewerker. Onze andere partners zoals Ieder(in), vakbonden hebben goede uitgangspunten voor een betere inzet kennis rond de Wajong. De SVB en het UWV zijn dit jaar extra betrokken met onze vragen over inkomen, balans zorg en werk.

Het jaar 2021 brengt straks verkiezingen met nieuwe plannen of oude plannen in een nieuw jasje. Wij blijven het met elkaar volgen en zorgen ervoor dat de stem van raden van mensen met een arbeidsbeperking niet verloren gaat.

Namens het bestuur, de leden van de vereniging en onze medewerkers op het landelijk bureau wensen wij alle lezers een gezonde start van 2021.

Jos Sprenkels | Chris Nieland | Wilma Vincken | Wsw-raden | Gemeentelijke raden Participatiewet

Nieuwsbrief nr. 6, 2020

Nieuws van leden

Probedrijven: Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie (LKS)

3 gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Schagen, Hollands Kroon en Den Helder) hebben het project “Duurzaam aan het werk met lks” ontwikkeld. Meer mensen met een arbeidsbeperking kunnen hierdoor aan het werk. Kern van het plan is een andere vorm van financiering. Gemeenten zijn beter in staat om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en hen ook tijdens werk te begeleiden. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland voeren het project uit met Probedrijven, de opvolger van het sociaal werkbedrijf Noorderkwartier. Dit project wordt nu landelijk opgepakt door de FNV. Zie voor meer informatie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/09/fnv-lanceert-plan-om-meer-mensen-met-arbeidsbeperk

Banenafspraak tweede kwartaal 2020: lichte daling

In deze meting klinken de gevolgen van de coronacrisis door. Het aantal banen daalde ten opzichte van het eerste kwartaal met 496 het aantal banen met 496 daalde. UWV baseert dit zoals altijd op het aantal verloonde uren en rekent dat terug naar banen van 25,5 uur per week. Het aantal reguliere dienstverbanden nam met 363 af naar 50.208. De inleenverbanden namen met 133 af naar 8.059 banen.

Uitleenverbanden, ook die meetellen voor de banenafspraak (WSW-detacheringen en uitzendbanen), zijn vanaf half maart massaal beëindigd. De meeste WSW-medewerkers die terugkeerden kregen vervangend werk, maar dat zijn vaak geen nieuwe detacheringen.

Beschut werk

Uit de UWV-cijfers blijkt dat van de 7.232 personen die op 30 juni 2020 een advies beschut werk hebben, 61% werkt in een beschutte omgeving. Dit zijn 4.448 personen, een lichte stijging met 187. Een jaar eerder waren er nog 3.277 beschut werkenden. Zie voor meer informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/trendrapportage-2e-kwartaal-2020.pdf

Banenafspraak levert minder extra werkgelegenheid op

Vanaf eind 2012 is de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking veel minder toegenomen dan de cijfers van de banenafspraak laten zien. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Tellingen banenafspraak: het succes ontrafeld’ van Capeladvies. Met de banenafspraak hebben het rijk en sociale partners in 2013 afgesproken om in de periode tot 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Volgens officiële tellingen zijn er tot eind 2019 53.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk gekomen. Capeladvies heeft berekend dat dit aantal fors lager is en 12.000 mensen betreft.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat:

· 10.000 banen worden toegerekend aan werkende Wajongers, terwijl deze Wajongers al aan het werk waren;

· 11.000 Vso-Pro leerlingen meetellen die voorheen (zonder banenafspraak) regulier aan het werk zouden zijn gekomen;

· 10.000 gedetacheerde Wsw-werknemers als extra banen meetellen voor de banenafspraak, terwijl er van extra werkgelegenheid geen sprake is.

Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/app/uploads/Rapport-telling-banenafspraak-het-succes-ontrafeld.pdf

Inning eigen bijdrage Wmo en Wlz in coronatijd

Afgelopen maanden ontving de ombudsman diverse klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning te leveren.

De ontvangen klachten en signalen variëren van onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden waarin geen zorg is ontvangen, tot het alsnog moeten betalen van (hoge) eigen bijdragen Wlz, terwijl thuis minder tot geen zorg is geleverd en de mantelzorger hierdoor extra is belast. Zie voor meer informatie: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/vragen-aan-minister-van-vws-over-inning-eigen-bijdragen-wmo-en-wlz-in-coronatijd

Wmo huishoudelijke hulp naar Bijzondere Bijstand

Er is een lobby gaande om de huishoudelijke hulp in de wmo naar de bijzondere bijstand over te hevelen. Ook wordt er gesproken over een inkomens/vermogenstoets voor deze hulp. Zie voor een voorbeeld van een dergelijke motie:

Uitstroom WW (gegevens UWV)

Onderstaande tabel geeft de uitstroom van werkzoekenden met een indicering WW uit het bestand aan van januari 2020 t/m augustus 2020. UWV kent 3 redenen van uitstroom naar werk (werkhervatting, ZZP en plaatsing op vacature). De grootste stroom van werkzoekenden uitgestroomd zonder werkhervatting zit in Overige en heeft dus geen ander werk gevonden.

Reden uitstroom Aantal

Werkhervatting 130.503

Gestart als Zelfstandig Ondernemer 5.775

Plaatsing op Werkcoach BemiddelingsService (WBS vacature) 247

Overige 254.955

Werkzoekenden die aan het einde van hun WW periode zitten, worden geïnformeerd over mogelijke rechten na hun WW periode en worden geactiveerd naar werk om een terugval in inkomen te vermijden.

Nibud: Verhoog bijstand en minimumloon

Uit Nibud onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de maatschappij van nu. Ze zijn voor aanvrager en verstrekker onvoldoende en te ingewikkeld om mee te werken. Hierdoor komen tienduizenden inwoners maandelijks tientallen euro’s tekort, waardoor zij geldproblemen krijgen. Nu er een crisis is en meer mensen voor (financiële) hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud deze regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen.

Onvoldoende inkomen om van rond te komen

Uit de analyse blijkt dat het de meeste gemeenten onvoldoende lukt om alle inwoners financieel gezien voldoende te ondersteunen. Zo ziet het Nibud bij alle onderzochte gemeenten dat er minstens vier huishoudtypen zijn die niet de inkomens-ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om rond te kunnen komen. Dit zijn:

1. Jongeren tot 21 jaar met bijstandsuitkering of minimumloon.

2. Stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder.

3. Mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten.

4. Mensen met een flexibel inkomen.

Zie voor meer informatie: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-verhoog-bijstand-en-minimumjeugdloon/

Landelijke Convenant Vroegsignalering

Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente. Die is vanaf dan verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand.

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter, is het devies. De NVVK ontwikkelde daarom samen met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant, mede ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied en werken al langer met vroegsignalering. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief. Het verplichte schuldhulpaanbod voor gemeenten is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt. Zie voor meer informatie: https://www.nvvk.nl/k/news/view/12132/3481/convenant-vergemakkelijkt-zoektocht-gemeenten-naar-mensen-met-financiele-zorgen.html

Nieuwsbrief nr. 5, 2020

UWV cliëntenraad Limburg wint Cliënt in Beeld prijs Landelijke Cliëntenraad

Veel mensen waarbij het UWV een uitkering toekent hebben een laag inkomen. In veel gevallen vergelijkbaar met bijstandsniveau of daaronder, uitzonderingen daargelaten. Vaak gaan zij gebukt onder financiële problemen. Wat zij (en het UWV) niet weten is dat er tal van regelingen en voorzieningen zijn waar zij recht op hebben en gebruik van kunnen maken. Door daar gebruik van te maken voorkom je problemen (schuldenproblematiek, beslagleggingen, toename van psychische en lichamelijke klachten, uitzichtloze situaties, spanningen binnen gezinnen, kinderen die ‘niet mee kunnen doen’, armoede, etc.) en verhoog je de kwaliteit van leven van mensen.

Een raadslid van de decentrale raad Limburg is erin geslaagd UWV en een gemeente om de tafel te krijgen, tezamen met andere ondersteunende diensten. Iets wat normaal zou moeten zijn en zelfs passend is bij de rol van regievoerder maar wat toch ook een vrij moeilijk proces blijkt te zijn. Wat voor veel organisaties moeilijk tot onmogelijk lijkt, lukt Roland de Groot wel. Zie voor meer informatie: https://www.clientenraad-uwv.nl/nieuws/artikel/8613/roland-de-groot-uit-limburg-neemt-clint-in-beeld-prijs-in-ontvangst

Inburgering

Gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe Wet inburgering. In deze nieuwe wet krijgen gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Samen met de VNG en het ministerie van SZW informeert en ondersteunt Divosa gemeenten om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn op hun regierol zodat de overgang naar het nieuwe stelsel soepel verloopt. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juli 2021. Zie voor meer informatie: https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering

Minister Van Ark: eind aan collectiviteitskorting basiszorgverzekering

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) maakt een eind aan collectiviteitskortingen op de basiszorgverzekering. Belangrijkste reden is dat de collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn van verzekerden: de premie wordt eerst verhoogd voor iedereen en vervolgens krijgt een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting is. Zo betaalt de ene groep verzekerden voor de korting van een andere groep. Bijkomend voordeel van de afschaffing is dat dit naar verwachting leidt tot een overzichtelijker polisaanbod.

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering die gemeenten kunnen aanbieden voor sociale minima. Ook hiervoor wordt de korting op de basisverzekering afgeschaft. Wel blijft het voor gemeenten mogelijk een premiebijdrage aan hun inwoners te geven en kunnen zorgverzekeraars nog een premiekorting geven op de aanvullende verzekering.

Voor afschaffing moet de wet worden aangepast. Naar verwachting zal de afschaffing van de collectiviteitskorting op zijn vroegst op 1 januari 2023 effectief worden. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aan-collectiviteitskorting-basiszorgverzekering

Regionale werkgeversservicepunten beter herkenbaar door wijziging wet SUWI

Als onderdeel van Breed Offensief wijzigt het kabinet de SUWI-wetgeving. Zo werken ze aan verbetering van de werkgeversdienstverlening en het matchen van werkzoekenden en werkgevers. De wijzigingen zullen merkbaar worden bij de Werkgeversservicepunten (WSP’s). Bij de WSP’s werken gemeenten en UWV samen om werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt samen te brengen. Een deel van de veranderingen stond deze zomer in het gewijzigde Besluit SUWI. Dat gaat 1 januari 2021 in. De wijziging moet de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsregio’s versterken en zo meer mensen aan het werk helpen en houden. Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/regionale-werkgeversservicepunten-beter-herkenbaar-door-wijziging-wet-suwi/

Hoe werkt collectief schuld regelen?

Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld vijftien schuldeisers op het moment dat ze een schuldregeling aan gaan. De onderhandelingen met al die schuldeisers over een regeling zijn nu nog omslachtig en tijdrovend voor de schuldhulpverlening. Gemiddeld duurt het 55 weken om met alle schuldeisers een akkoord te bereiken.

In het nieuwe systeem zijn er vooraf afspraken gemaakt tussen een gemeente en de schuldeisers. Het idee is dat deelnemende schuldeisers ongezien akkoord gaan met het voorstel van de schuldhulpverlener.

Daardoor gaat het proces veel sneller. Het streven is dat er binnen een maand een akkoord is. Mensen met problematische schulden zijn hierdoor sneller uit de schulden en gemeenten kunnen meer mensen helpen. Zie voor meer informatie: https://nos.nl/artikel/2352096-mensen-met-schulden-sneller-geholpen-door-samenwerking-gemeenten.html

Programma Onbeperkt meedoen

De Coalitie voor Inclusie is op zoek naar initiatieven voor (en door) jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening om onzichtbare drempels op het gebied van onderwijs, opleiding en werk weg te nemen. Zie voor meer informatie: https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/onze-projecten/onbeperkt-meedoen/

Voorkom ontmanteling sociale werkbedrijven

In de Tweede Kamer is de afgelopen jaren herhaaldelijk de belangrijke rol van sociale werkbedrijven voor de arbeidsmarktkansen van kwetsbare werknemers benadrukt. Vanuit dit belang heeft de Tweede Kamer tijdens het coronadebat over steunpakketten bepleit om sociale werkbedrijven voldoende compensatie te bieden. Dit deden ze via een unaniem gesteunde motie. Daarbovenop hebben SP en CDA heel recent in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Bas van ’t Wout opgeroepen maatregelen te nemen om het voortbestaan van alle sociale werkbedrijven te waarborgen. Dit past in de bredere en eerdere oproep van de Tweede Kamer om de expertise en infrastructuur van sociale werkbedrijven toekomst te bieden. Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/oproep-tweede-kamer-voorkom-ontmanteling-sociale-werkbedrijven/

Nieuws van leden

Leden kunnen eigen nieuws in de nieuwsbrief laten opnemen.

Nieuwsbrief nr. 4, 2020

Crisis bedreigt kansen arbeidsbeperkte jongeren De eerste studies van het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de gevolgen van de coronacrisis laten zien dat de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard worden geraakt. Het CBS stelde onlangs al vast dat jongeren tot 27 jaar een relatief groot deel uitmaken van de toename in het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal.

De coronacrisis lijkt vooral voor de jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) ongunstig uit te pakken. Verwacht wordt dat de beperkingen in het onderwijs, vooral het wegvallen van praktijkvakken, nadelig zijn voor de arbeidsmarktpositie. Een positie die door de crisis sowieso al onder druk staat. Mensen met een LVB zijn vooral werkzaam aan de onderkant van de arbeidsmarkt; dat is vaak werk dat laagbetaald en onzeker is. De verwachte recessie zal deze groep vrijwel zeker raken. Zie voor meer informatie: https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/kwetsbare-groepen-lopen-grootste-risico-op-werkverlies-en-armoede

Coronacrisis leidt tot fors financieel probleem sociale werkbedrijven

In maart van dit jaar vielen veel sociale werkbedrijven deels of helemaal stil. Veel werknemers binnen de sociale werkbedrijven maken deel uit van de risicogroep van het coronavirus. Ook vielen opdrachten weg waardoor de opbrengsten extra terugliepen. Deze opbrengsten zijn noodzakelijk voor het kunnen inzetten van jobcoaches en begeleiders die werknemers en werkgevers ondersteunen. Door een impuls van 90 miljoen van het rijk, kon de begeleiding de eerste drie maanden van de crisis op peil gehouden worden.

Door de 1,5 meter maatregel, risicogroepen die thuisblijven en onzekere of lagere resultaten uit het werk, lijkt het erop dat bedrijven in de periode juni – december 2020 nog steeds zo’n 20% minder goed presteren dan begroot. Dit resulteert in een extra tekort van ruim 100 miljoen tot het einde van het jaar. Wanneer dit tekort niet wordt aangevuld, heeft dit vrijwel zeker gevolgen voor de begeleiding en ondersteuning en daarmee de baankansen van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/coronacrisis-leidt-tot-fors-financieel-probleem-sociale-werkbedrijven/

Is de website van uw gemeente toegankelijk?

Vanaf 23 september is dat eenvoudig te controleren. Dan moet namelijk élke gemeente een toegankelijkheidsverklaring op de website publiceren. En moeten gemeenten aantonen dat ze werken aan de webtoegankelijkheid. Met de ‘Checklist Toegankelijkheidsverklaring’ van Ieder(in) kom je er snel achter of jouw gemeente het goed doet. Hoe vaker je NEE moet invullen, hoe groter de kans is dat de website niet volledig toegankelijk is. Met de uitkomsten van de check kun je het gesprek aangaan met de gemeente. Ieder(in) heeft hiervoor een ‘modelbrief aan het gemeentebestuur’ beschikbaar. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/check-jouw-gemeentewebsite-op-23-september-of-daarna/

De sociale staat van Nederland 2020

Hoe gaat het met Nederland en de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 12 jaar voorgedaan in de welvaart en leefsituatie van Nederlanders? Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen? Hoe kijken Nederlanders aan tegen hun leven en de sociale staat van het land? En welke gevolgen heeft de coronacrisis hiervoor? Dit zijn thema’s die aan bod komen in deze kernachtige versie van De sociale staat van Nederland (SSN). Zie voor meer informatie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/kwaliteit-van-leven-in-onzekere-tijden.-de-sociale-staat-van-nederland-op-hoofdlijnen

Samenwerking SW-bedrijven

Pro bedrijven uit Schagen, WerkSaam Westfriesland uit Hoorn en WNK Personeelsdiensten uit Alkmaar gaan samenwerken met Confed Systems uit Amersfoort in het project DoorStroom + KrachtStroom. Doel van het project is het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Confed trapt af door zelf elektrotechnische assemblage-werkzaamheden te verplaatsen naar Noord-Holland Noord.

Mensen die een traject bij een van de SW-bedrijven hebben doorlopen kunnen zonder sollicitatieprocedure terecht bij Confed. Andere doelgroepen die in aanmerking komen voor een betaalde baan bij Confed zijn onder meer mensen uit de bijstand, statushouders en mensen met indicatie banenafspraak (LKS). Ook niet-uitkeringsgerechtigden die hulp nodig hebben bij het vinden van werk zijn welkom bij Confed.

Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Ze betalen sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

Tijd dringt voor cao Participatiewet

De FNV heeft onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken over een zogeheten cao Participatiewet. De tijd dringt, vindt de vakbond, die wil dat de cao er dit najaar eindelijk komt. We zijn blij dat we nu eindelijk met elkaar om tafel zitten om voor deze mensen goede afspraken te maken in een cao’, zegt Peter Wiechmann, bestuurder van FNV Sociale Werkvoorziening. ‘Want voor hen zijn arbeidsvoorwaarden als hun loon, pensioenen, hoe lang ze moeten werken, verlof of opleidingen en ontwikkeling helemaal niet of maar mondjesmaat geregeld.’

Volgens hem is er nog een lange weg af te leggen. ‘We moeten komen van het zeer karige pakketje arbeidsvoorwaarden dat de werknemers nu hebben tot een cao waarin dingen zijn geregeld waar ze ook écht iets aan hebben.’ Zij krijgen nu soms niet eens een vergoeding voor hun woon-werkverkeer.’ Zie voor meer informatie: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2020/09/tijd-dringt-voor-cao-participatiewet

Waar staat je gemeente?

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een interessante website. Deze website geeft per gemeente informatie over tal van onderwerpen zoals werk en inkomen, onderwijs en de impact van de coronacrisis. Zie voor meer informatie: https://www.waarstaatjegemeente.nl/

Log veilig in met Digid

Let op, bij veel organisaties kunt u (binnenkort) niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft dan altijd uw telefoon nodig.

Hoe werkt het?

U logt in zoals u gewend bent met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Daarna ontvangt u op uw telefoon een sms met een code. Deze code neemt u over. Heeft u een vast telefoonnummer dan kunt u een gesproken sms-code ontvangen. U wordt automatisch gebeld. Zie voor meer info: https://www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle/

 

Nieuwsbrief nr. 3, 2020

Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd

De omvang van het totale werknemersbestand in de Wsw daalde door het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 77.735 eind 2019. Begin 2019 werken nog 82.581 personen via de Wsw.

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw werkt 93,4% in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,6% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. 37,4% werkt via een detacheringen Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,9%) en groepsdetacheringen (19,5%). De grootste groep betreft personen op een interne plaatsing, ofwel werk waarbij de begeleiding door de SW-organisatie wordt verzorgd (55,9%).

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de “geen plaatsingen”) loopt jaarlijks op. In 2019 is er sprake van een toename van 467 personen tot een totaal van 5.164 personen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/31/wsw-statistiek-jaarrapport-2019

UWV rapportage Banenafspraak en beschut werk Uit de nieuwe regionale UWV-regionale trendrapportage banenafspraak blijkt dat werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen realiseerden voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 50.571 banen via een regulier dienstverband en 8.192 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Een jaar geleden ging het om 41.794 reguliere dienstverbanden en 10.184 inleenverbanden. Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak bracht UWV ook de rapportage beschut werk uit. Daarin is te lezen dat op 31 maart jl. 4.301 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Een jaar geleden was dit nog 2.867 personen.

Over 2020 ontvangen gemeenten geen bonus meer per gerealiseerde beschutte plek. Ook zal vanaf 2021 de begeleidingsvergoeding afnemen van € 9.000 nu naar € 7.700. Voor zover gemeenten nu nog rondkomen met de voor beschut werk beschikbare middelen worden hierop vanaf 2021 financiële tekorten verwacht. Zie voor meer informatie: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2020/UWV-58763-banen-van-banenafspraak-gerealiseerd.aspx

Schuldenlab

Nederland schuldenzorgvrij. Stad voor stad, stap voor stap.

Meer dan een miljoen Nederlanders liggen wakker van hun schulden. Hulp voor hen is er wel, maar die werkt lang niet altijd goed. Vaak is de hulp te versnipperd. Gemeenten en andere organisaties werken langs elkaar heen. Vinden steeds opnieuw het wiel uit. Daarom is er SchuldenlabNL: we bundelen beproefde, succesvolle programma’s. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij. Zie voor meer informatie: https://www.schuldenlab.nl/

De gemeentepolis

Veel gemeenten in Nederland bieden een gemeentepolis aan. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering en gemeenten betalen mee aan de premie. Toch zijn er tussen gemeenten verschillen in hoe de gemeentepolis eruit ziet, wie er in aanmerking komen en hoeveel geld de gemeente bijdraagt. Elk jaar publiceert Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers actuele informatie over de gemeentelijke zorgverzekering. Van deze informatie is een update beschikbaar. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/07/Gemeentepolis_2019_2020_def_2020_07_23.pdf

1 systeem van loonwaardebepaling

Om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te bevorderen, wil het ministerie van SZW naar één systeem van loonwaardebepaling. Dat zijn er op dit moment nog zes: werkgevers (vooral landelijk opererende) vinden dit lastig. De VNG heeft gereageerd op het voorstel.

VNG vindt dat het Rijk meer terughoudendheid past: het valt op dat niet alleen de ‘wat’-vraag wordt bepaald, maar dat van rijkswege ook wordt geprobeerd de ‘hoe’-vraag in te vullen. VNG onderschrijft het doel om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, maar pleiten ervoor rekening te houden met inmiddels goed werkende manieren van uitvoering. Zie voor meer informatie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/20200807_brief-kabinet_bestuurlijke-toets-lagere-regelgeving-loonkostensubsidie-participatiewet.pdf

Overstap naar Wajong 2010 kan nog tot oktober Op 1 januari 2021 gaat de vereenvoudiging van de Wajong in. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong naar de Wajongregeling 2010. Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Je krijgt dan een betere aanvulling naast het loon voor je werkzaamheden.

Let op! Je moet dit wel regelen vóór 1 oktober. Lees op de website van Ieder(in) wat je moet doen om over te stappen. Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/tot-1-oktober-kan-je-nog-overstappen-naar-wajongregeling-2010/

Gratis met de bus en trein door de hele provincie Groningen

Vanaf 1 september is dit mogelijk voor minima uit de Groningse gemeente Het Hogeland. Inwoners met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen in daluren kosteloos instappen in alle treinen van Arriva en bussen van Qbuzz in Groningen. De vervoerders profiteren mee.

Het gaat om een proef die loopt tot juli 2021, die moet uitwijzen hoe veel minima gebruik maken van het aanbod om gratis te reizen. Aan de hand hiervan wordt bekeken of en op welke manier het concept structureel wordt aangeboden. In totaal komen 4.500 inwoners in aanmerking, onder wie 1.000 kinderen. Daarvoor dienen zij voor 7,50 euro een Meedoen Pas – een persoonlijke OV-chipkaart – aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie: https://www.ovpro.nl/special/2020/08/25/gratis-ov-voor-minima-levert-iets-op-voor-vervoerders/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-35

 

 

Nieuwsbrief nr. 2, 2020

Van uitkering naar werk

Voor veel mensen die de overstap willen maken van een uitkering naar werk, is het onduidelijk welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van het Nibud brengt die in kaart. Staatssecretaris Tamara van Ark en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart lanceerden de tool op 30 juni. Met de Uitkeringnaarwerk-berekenaar bieden het Nibud en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen meer duidelijkheid over wat een inkomen uit (deeltijd)werk betekent voor de hoogte van de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het Nibud ontwikkelde de Uitkeringnaarwerk-berekenaar in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie voor meer informatie: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/van-uitkering-naar-werk/

Cedris: vervang uitkeringsregime door nieuwe basisbaanregeling

Niet het recht op een uitkering, maar het recht op betaald werk moet de norm worden. Daarvoor moet het huidige uitkeringsregime worden vervangen door een landsdekkende basisbaanregeling. Dat is de boodschap die Cedris vandaag afgeeft. Werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt vooralsnog geen plek (meer) biedt en werkzoekenden die zelf de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen maken, krijgen geen uitkering, maar een basisbaan met een salaris.

Zie voor meer informatie: https://cedris.nl/nieuws/cedris-vervang-uitkeringsregime-door-nieuwe-basisbaanregeling-2/

Wethouders in actie om geldzorgen gemeenten

De structurele tekorten op het sociaal domein zijn een landelijk probleem. Toen dat in 2015 over ging van het Rijk naar de gemeenten, werden de gemeenten met dertig procent op hun budget gekort.

Gemeenten krijgen nog wel geld uit een andere landelijke pot: het gemeentefonds. Maar omdat het geld voortaan waarschijnlijk anders wordt verdeeld. zijn veel gemeenten bang dat ze er nog meer op achteruit gaan. De kleine gemeenten zijn daar de dupe van. Tot slot speelt de coronacrisis de gemeenten parten

Als de Tweede Kamer de gemeenten niet tegemoetkomt, heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid in de gemeenten. Dan zal er gekort moeten korten op bijvoorbeeld een bibliotheek, een zwembad of de sport. Dan krijgen we jongeren die minder gezond zijn. Het geld dat nu bespaard wordt, zijn we straks dus dubbel en dwars kwijt. Zie voor meer informatie: https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten-luiden-donderdag-noodklok-in-tweede-kamer/

Protocollen 1,5 meter: toenemende aandacht voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter samenleving. We zijn daarom blij dat er drie protocollen zijn verschenen waarin dat wel gebeurt. Dit zijn:

· dagrecreatie;

· reizen met zorg en ondersteuning;

· toegankelijke openbare ruimte.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/protocollen-15-meter-toenemende-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking/

Maatschappelijke effecten Corona

De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria. Werkverlies bij deze groepen brengt een groot risico op armoede met zich mee. Daarom moet sterker worden ingezet op beleid dat voorkomt dat kwetsbare groepen zich structureel in een risicovolle positie op de arbeidsmarkt bevinden. Omscholing kan hierbij een rol spelen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie:

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/07/09/verwachte-gevolgen-van-corona-voor-scholing-werk-en-armoede

VNG akkoord met voorstel uitwerken CAO voor onderkant van de arbeidsmarkt

De VNG-leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk. 99% van de leden stemde in met het voorstel. Het aangenomen voorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Doelgroepen

De Cao is bedoeld voor mensen die:

· werken met een indicatie beschut werk;

· vallen onder de banenafspraak en door de gemeente, een gemeenschappelijke regeling of lichaam waarvan de gemeente aandeelhouder is gedetacheerd worden.

Alleen door de arbeidsvoorwaarden in een Cao af te spreken kan immers worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen. Zie voor meer informatie: https://vng.nl/nieuws/voorstel-uitwerken-cao-voor-onderkant-arbeidsmarkt-akkoord

Cliëntenparticipatie

Na een jarenlang slepende discussie heeft het Ministerie van SZW een beslissing genomen in facilitering van cliënten in cliëntenraden. Mensen met een beperking die willen deelnemen aan een Cliëntenraad worden ondersteund door UWV, ook al is UWV volgens de wet niet het eerste aanspreekpunt. Dat is iets voor achter de schermen, waar een cliënt geen last van zou mogen hebben. Een inclusieve Cliëntenraad zou geen drempels mogen hebben. Een belangrijke drempel wordt hiermee overwonnen. Mobility is hierbij een van de kartrekkers geweest, samen met Ieder(in) en LCR. Cliënten zijn de belangrijkste gesprekspartners voor de uitvoering. Immers zij hebben het beste zicht hoe regelgeving in de praktijk uitwerkt.

.

Nieuwsbrief nr 1, 2020

De Wajong gaat veranderen 2020 – 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong. Jonggehandicapten houden voortaan meer geld over als zij gaan werken. Met het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong komt er een einde aan de verschillende regimes, rechten en plichten die voor Wajong-gerechtigden golden, al naar gelang hun instroomdatum.

Zie het factsheet over veranderingen in de Wajong in 2020 en vanaf 2021. De Wajong verandert omdat er tussen de huidige regelingen te veel verschillen zijn en de verschillende regelingen te ingewikkeld zijn. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij. Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/12/de-wajong-gaat-veranderen-2020-2021

Steunpakket voor sociale werkbedrijven

Voor de maanden maart tot en met mei 2020 ondersteunt het kabinet de sociale werkbedrijven met 90 miljoen euro. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. ‘Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

De eerdere versie voorjaar 2018 vervalt. De belangrijkste aanpassingen zijn:

· de verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd; · de mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt;

· de opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Het wetsvoorstel daartoe wordt in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde per 1 januari 2022 in te laten gaan. De informatie in dit Kennisdocument zal voor een deel niet meer van toepassing zijn als de vereenvoudigde Wet banenafspraak in werking is getreden.

Zie voor meer informatie:

Download ‘Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020)’

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd (Tozo 2)

Men kan aanspraak maken op twee voorzieningen:

1. bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand);

2. bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte (lening).

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

· Er geldt geen vermogenstoets;

· Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;

· De kostendelersnorm wordt niet toegepast;

· Er is wel sprake van een partnerinkomentoets.

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

Weer aan het werk in of via een sociaal werkbedrijf

Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te kunnen keren naar de werkvloer. Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), VGN en Ieder(in) willen dat mensen die werken in of via een sociaal werkbedrijf ook op een veilige manier weer aan het werk kunnen gaan. Dat kan niet zonder maatwerk en vraagt om specifieke maatregelen zoals:

· een veilige werkplek

· vervoer

· en het beleid van de zorginstelling of woongroep waar de werknemer woont.

Bij alle maatregelen moeten veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop te staan. De mate waarin dat voor de woonsituatie, het vervoer en de werkplek gewaarborgd is, bepaalt of het verantwoord is om een werknemer (weer) te laten werken.

Zie voor meer informatie: https://iederin.nl/weer-aan-het-werk-in-of-via-een-sociaal-werkbedrijf/

15 misvattingen over beschut werk

Het instrument beschut werk is inmiddels goed bekend in het land. Toch bestaan er nog behoorlijk wat misverstanden over. De Programmaraad heeft de 15 belangrijkste misvattingen in een publicatie op een rijtje gezet.

Zie voor meer informatie: https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Vijftien%20misvattingen%20over%20beschut%20werk.pdf