Werkplan 2021

Vereniging Mobility

Werkplan 2021

oktober 2020

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ………………………………………………………………………………………………………………… 2 2. Participatiewet ……………………………………………………………………………………………………….. 2 3. Kerntaken ……………………………………………………………………………………………………………….. 2 Collectieve belangenbehartiging ………………………………………………………………………………. 2

Toerusting en ondersteuning ……………………………………………………………………………………. 2

Bevordert cliëntenparticipatie …………………………………………………………………………………… 2 4.

Samenwerking ……………………………………………………………………………………………………….. 2 5. Landelijke Cliëntenraad (LCR) …………………………………………………………………………………. 2 6.

Organisatie en dienstverlening ………………………………………………………………………………… 2 7.

Lidmaatschap ………………………………………………………………………………………………………… 2 Activiteiten 2020……………………………………………………………………………………………………… 2 Samenstelling bestuur …………………………………………………………………………………………….. 2

Overzicht leden per 1 oktober 2019 ……………………………………………………………………………… 2

1. Inleiding

Vereniging Mobility staat voor kwaliteit en ontmoeting van leden. Leden kunnen gemeentelijke of regionale adviesraden zijn die advies geven rondom werk en inkomen of op sociaal domein gebied met als kern het gebied werk en inkomen.

De afname van de Wsw-raden, die de oorspronkelijke basis vormde van de vereniging, maakt dat er ook door de leden besloten is tot bredere vertegenwoordiging. In dit werkplan spreken wij dan ook over adviesraden en denken aan de oude structuur van de Wsw-raden en de nieuwe adviesraden / participatie-raden met kerntaken en adviesverplichting op werk en inkomen.

Wij verbinden, ondersteunen en stimuleren inspraak, voor en door mensen met een arbeidsbeperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij door landelijke belangenbehartiging, afstemming en samenwerking. Verbinden van kennis en ervaring maakt het werken naar een gedragen oplossing beschikbaar. Vanuit de lokale advies-raden en de Wsw-raden blijft ook de vereniging gevoed. Zo is landelijk vanuit de mensen om wie het gaat hun stem beschikbaar. Wij schrijven advies- en participatie-raden juist niet aan elkaar omdat sommige werkverbanden geen raadsvorm hebben en wel door hun lokale verordening worden ingesteld als zijnde het inspraak orgaan voor de gemeenten.

2. Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De wet heeft de bedoeling om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken in het reguliere bedrijfsleven. Er worden geen mensen meer toegelaten tot de sociale werkvoorziening. Ook de instroom in de Wajong is beperkt. Door te delen en uit te dragen wat de gevolgen zijn, van deze besluiten maakt de vereniging sterk in haar samenwerking. Door kennis opbouw en verdieping in effecten en benutten van elkaars kansen door inspraak kan het geluid van de mensen die het aangaat goed worden verwoord. Kennis door een opleidingstraject en ontwikkeling, vanuit academische achtergrond, zorgt voor een goede bredere kennis van de moeizame materie voor de leden.

De Participatiewet kent een nieuw instrument: beschut werk. In 2048 moeten 30.000 beschut werkplekken gerealiseerd zijn. Veel gemeenten lopen achter bij het realiseren van deze plekken. In het regeerakkoord Rutte 3, wordt melding gemaakt van 50.000 werkplekken. Deze extra opgaaf betekent voor veel adviesraden dat zij effecten goed in beeld moeten hebben. Het delen naar elkaar en volgen van beschikbare resultaten wordt uitgewisseld in de intern en externe communicatie van de vereniging.

Breed offensief

In 2019 heeft de staatssecretaris een “Breed Offensief” aangekondigd. Uit het Breed Offensief komt nieuwe wetgeving die zorgt voor vereenvoudiging in regelgeving. Het

moet voor werkgevers makkelijker worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Mensen met een beperking moeten meer geld overhouden als de gaan werken.

Wat zijn de voorstellen:

· Één manier voor het bepalen van de loonwaarde;

· Één manier van werken met loonkostensubsidie door gemeenten;

· Aanvraag om hulp bij werk;

· één loket waar werkgevers vragen kunnen stellen;

· Mensen in de bijstand mogen een deel van hun loon houden;

· Makkelijker maken om stappen te zetten richting werk.

Onze aandacht is speciaal gericht op de positie van mensen met een arbeids-beperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vereniging Mobility houdt de uitvoering van beleid voor mensen met een arbeidsbeperking nauwlettend in de gaten. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie uit de praktijk: goede voorbeelden en signalen. Dit gebruiken wij om onze leden te adviseren en ook de landelijke belangenorganisaties van impulsen te voorzien.

Ook in 2020 zijn veranderingen doorgevoerd die in 2021 tijdens het lopende jaar hun effecten zullen hebben.

Deze informatie, effecten van wetgeving en lokaal beleid, komt van onze leden. Dit vormt de kern van onze vereniging.

De lid bijdrage over deze thema’s blijft hard nodig. Want Mobility kan met deze informatie ervoor zorgen dat leden goed ondersteund worden bij vragen en klachten. Onderling kunnen ideeën, tips en aandachtspunten uitgewisseld worden. Lokale en regionale informatie gebruiken wij in ons advies aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, landelijke politieke partijen, LCR, landelijke belangenorganisaties en media. Onder deze vallen ook de vakbonden, koepel structuren voor adviesraden en hun betrokken partners. De verbondenheid met Ieder(in) als breed draagvlak voor juist de mensen met beperking in maatschappelijk zin maakt ons rol voor de werk en inkomens vraagstukken van groot belang.

Programma’s politieke partijen 2de Kamer Verkiezingen 2021

Mobility kijkt de programma’s van de politieke partijen door op het gebied van werk en inkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Damen met de overlegpartners en informatie uit de lokale raden van sociaal domein of Sociaal werk bedrijf is er de mogelijkheid om belangrijke wijzigingen te agenderen. Op deze manier wordt de stem om de mensen om wie het gaat ook op tafel mee genomen en kan er een beeld uit de verkiezingsprogramma’s worden gevormd van de partijen die ons adviezen wel of niet hebben mee genomen. Een stemadvies geeft de vereniging niet, wel geeft Mobility hiermee het signaal duidelijk te willen zien wat gedaan is met onze informatie en bijdrage voor een goed inkomen en werk positie van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

3. Kerntaken

Mobility heeft een aantal kerntaken:

Collectieve belangenbehartiging

Mobility behartigt de collectieve belangen van de aangesloten adviesraden. Wij ijveren er voor dat mensen met een arbeidsbeperking en / of met een afstand tot de arbeidsmarkt, volwaardig kunnen meedoen.

Bij de belangenbehartiging beroepen wij ons op het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten!

Toerusting en ondersteuning

Mobility biedt ondersteuning aan de aangesloten adviesraden. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de adviesraden van belang zijn. Dit gebeurt via berichten, maandelijks nieuwsbrief en via website. Daarnaast organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen over actuele kwesties. De vereniging gaat het kennisniveau verder versterken van haar leden door gebruik te maken van een academie gerichte aanpak. Hiermee kan door middel van uitleg bij regelingen en lezen van teksten beter begrip worden gegeven aan de informatie, dat voor handig is. Ook met de veranderde werkwijze in de Corona (Covid19) pandemie, zal de informatie nog beter worden toegerust op de taken van de raden lokaal en in sociaal werkbedrijf. Dit doen wij samen met onze partners om daar waar het effect nodig is deze zo optimaal mogelijk te laten zijn.

In 2021 zet Mobility het verder optimaliseren van het versterken bij de lokale belangenbehartiging door. Hiervoor is onderlinge uitwisseling en vraagstelling van leden onderling meer van belang. Ook de kennis uit wsw-raden naar bredere raden werk en inkomen onder het sociaal domein heeft voor de vereniging een extra prioriteit.

Bevordert cliëntenparticipatie

Mobility maakt zich sterk voor goede cliëntenparticipatie op gemeentelijk en regionaal niveau. Zij geeft cliëntenraden advies over de vormgeving van de raden.

4. Samenwerking

Het doel van samenwerking is om zowel landelijk als regionaal de krachten te bundelen. Door regelmatig contacten met andere netwerken, het belang van elkaar te benadrukken, versterkt Mobility haar invloed. Omdat inspraak in de gemeente verandert, en landelijke trends beïnvloedbaar zijn, werkt Mobility met organisaties samen om de verenigingsvisie uit te bouwen tot een betere bewustwording.

Wij zijn in gesprek met de koepel Adviesraden Sociaal Domein (vroeger koepel van Wmo-raden). Deze zullen in 2021 nog meer aangescherpt worden om geen dubbel werk te laten uitvoeren. Gebruik maken van elkaars kennis zorgt ook dat adviesraden juiste en tijdige informatie kunnen ontvangen en delen. Ook gesprekken met provinciale organisaties van cliëntenraden werk en inkomen zorgt voor inzicht in regionaal en lokale ontwikkeling. Er vinden, indien nodig, ook gesprekken met andere organisaties plaats zoals FNV, UWV of SVB. Ook de verdiepende gesprekken met

VNG als vertegenwoordiging van alle gemeenten zorgen ervoor dat in 2021 er een breder veld van aangesloten raden kan ontstaan voor de groep die afhankelijk zal blijven van goede afspraken rond werk, inkomen en zicht op effecten van beperkingen.

5. Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Sinds 2014 zijn wij lid van de landelijke Cliëntenraad (LCR). Mobility zit in het cluster van vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenraden. Daarmee kunnen wij meebepalen en beslissen welke standpunten en meningen de LCR moet innemen.

Hier is de lokale stem van belang omdat dit landelijk wordt uitgedragen. Daardoor kunnen wij de belangen behartigen van mensen met een arbeidsbeperking.

Door de zetel in het dagelijks bestuur van de LCR wordt op landelijke thema’s van UWV, SVB of vakbond goed het geluid mee genomen vanuit de 355 gemeenten. Ook de eerder gestopte instroom tot de wsw en de effecten die dit heft op sociaal werk voorziening, valt door de directe betrokkenheid in het dagelijks bestuur in te brengen. Ook door de rol van de Landelijke Cliëntenraad goed uit te dragen is de koppeling tot een bredere stem voor zowel werk, inkomen effecten van beperking vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van onze leden toonbaar.

De LCR vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er diverse andere (werk)bijeenkomsten via de LCR waar Mobility eveneens bij aanwezig is. Hier zijn de teruggekoppelde effecten uit onze leden aanvullend op het werkproces. De communicatie naar elkaar zorgt voor de landelijke vertegenwoordiging en kan door de leden ook gebruikt worden voor hun lokaal of regionale werk. Het gaat om mensen daarom voeden wij uit dit perspectief landelijk gesprekken maar koppelen ook terug in onze berichten aan de leden over de resultaten. Onderling kan dit nog verbeterd worden want niet een enkel persoon vormt Mobility dat doen de leden van de vereniging met elkaar.

Wij zien graag dat ieder lid en aangesloten raad verantwoordelijkheid blijft nemen voor de informatie die de vereniging landelijk kan inbrengen.

6. Organisatie en dienstverlening

Mobility heeft haar organisatie ingericht naar de wensen van de leden en de beschikbare middelen. Dat betekent dat alleen iets gedaan kan worden wanneer er geld beschikbaar is. Wij hebben een beperkt budget. Dat betekent dat wij kiezen voor zaken die echt nodig zijn. Onze voorkeur gaat uit naar activiteiten die het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen. Alles wat namens Mobility georganiseerd of geregeld wordt, proberen wij zo kosteneffectief te doen.

Mobility wil in 2021 af van het verenigingsbureau waar zowel het secretariaat als geldelijke middelen ter beschikking zijn van de vereniging. Het verkrijgen van voldoende bestuursleden maakt het moeizaam om continuïteit te garanderen in de diverse bestuurlijke functies. Door de opzet van een verenigingsbureau waar de voorzitter eindverantwoordelijk is, is de continuïteit momenteel gewaarborgd.

Deze kosten zijn hoog voor de vereniging maar zou een veelvoud kunnen zijn als het daadwerkelijk op basis van tijd werd uitgevoerd. Het is in dit werkplan dan misschien niet de juiste plaats echter de betrokkenheid van Ons Verenigingsbureau wordt enorm gewaardeerd. Wel willen wij als bestuur uit spreken dat wij graag een volwaardig bestuur hebben in 2021 om alleen bij noodzaak hulp van een bureau in te roepen.

Melden zich geen bestuursleden in de algemene ledenvergadering, dan zal het verenigingsbureau verder in stand blijven tot het moment dat dit kan worden opgeheven ten behoeve van een volwaardig bestuur.

Het is aan de leden om zich hierover uit te spreken. Gaan de leden akkoord dan zal per 1 januari 2021 het bureau stoppen als uitvoeringsorgaan of in stand blijven bij geen toetreding van nieuwe bestuursleden. Dit zal per halfjaar worden bekeken. Dit in lijn met de visie voor een efficiënte verenigingsuitstraling.

7. Lidmaatschap

Mobility wil ook in 2021 blijven bestaan. Daarom is het noodzakelijk om het aantal leden uit te breiden. Leden betalen jaarlijks contributie. De contributie wordt vastgesteld in de Leden Vergadering in de helft van het jaar. Hiermee wordt voldaan ook aan de wens voor opstellen van lokale begrotingen en afbouw van de vereniging als er geen leden meer toe zullen treden.

Om de contributie zo laag mogelijk te houden, wordt bekeken of er subsidie kan worden aangevraagd voor projectmatige ondersteuning, zoals een specifieke training en/of themabijeenkomsten. Ook wordt er gekeken naar andere financieringsmogelijkheden. Een bijdrage in de locatie door om niet te kunnen overleggen valt onder deze mogelijkheden.

Activiteiten 2021

§ Gevraagd en ongevraagd adviseren Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer, commissie Sociale Zaken, landelijke politieke partijen;

§ Gemeentelijke uitvoering van de verkiezingen uit 2018 screenen op het gebied van werk en inkomen;

§ Bijwonen LCR-vergaderingen (6 x per jaar);

§ Bijwonen dagelijks bestuursvergadering LCR (6 keer per jaar);

§ Deelname aan werkgroepen van de LCR;

§ Adviseren over cliëntenparticipatie;

§ Organiseren van minimaal één landelijke themabijeenkomst of studiedag (gratis voor leden);

§ Stimuleren van activiteiten die inspraak door cliëntenraden ondersteunen;

§ Acties om leden te werven;

§ Actief betrekken van cliëntenraden bij allerlei activiteiten;

§ 6 bestuursvergaderingen voor organisatie en activiteiten van de vereniging en voorbereiden ALV;

§ Meningen, standpunten en gedachtenvorming van Mobility onder de aandacht brengen in (digitale) nieuwsberichten, artikelen en bij besprekingen, website en Sociale media;

§ Onderzoeken hoe en op welke manier leden het liefst geïnformeerd worden.

§ Media en externe projecten voor het gedachtegoed van Mobility ondersteunen en uitdragen dat het gaat om mensen.

Samenstelling bestuur

Jos Sprenkels, voorzitter

Chris Nieland, penningmeester

Vacature Secretariaat

Overzicht leden per 1 oktober 2020

Leden Gemeenten globaal i.v.m. herindeling

Stichting Cliëntenraad WSW gemeente Amersfoort en Omstreken (Amersfoort, Baarn, Bunschoten – Spakenburg, Leusden, Soest, Woudenberg)

Wsw-raad Rotterdam

Wsw-raad Haeghe Groep (Den Haag)

Wsw Cliëntenraad GR Boxtel (Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Meijerijstad, Boxtel, Oisterwijk, Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen)

Wsw-raad Noord Kennemer Land (Castricum, Heiloo, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk)

Wsw-panel Kop van Noord Holland (Hollands Kroon, Schagen, Den Helder)

Cliëntenraad Ferm Werk (Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater)

Adviesraad Westerkwartier

Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist)

Wsw-raad Caparis (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland, Westellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerkteradiel, Achtkarpselen)

Clientenraad De Vallei (Veenendaal, Rhenen, Renswoude)

Participatieraad Haarlem

Netwerk Sociale Zekerheid gemeente Hellendoorn (lidmaatschap eindigt 31-12-2020)

Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze