Werkplan 2020

Vereniging Mobility

Werkplan 2020

2 november 2019

Inhoudsopgave

1. Inleiding. 2

2. Participatiewet 2

3. Kerntaken. 2

Collectieve belangenbehartiging. 2

Toerusting en ondersteuning. 2

Bevordert cliëntenparticipatie. 2

4. Samenwerking. 2

5. Landelijke Cliëntenraad (LCR). 2

6. Organisatie en dienstverlening. 2

7. Lidmaatschap. 2

Activiteiten 2020. 2

Samenstelling bestuur. 2

Overzicht leden per 1 oktober 2019. 2

1. Inleiding

Mobility staat voor kwaliteit en ontmoeting van leden. Leden kunnen gemeentelijke of regionale adviesraden zijn die advies geven rondom werk en inkomen of op sociaal domein gebied met als kern het gebied werk en inkomen.

De afname van de Wsw-raden, die de oorspronkelijke basis vormde van de vereniging, maakt dat er ook door de leden besloten is tot een bredere vertegenwoordiging. In dit werkplan spreken wij dan ook over adviesraden en denken aan de oude structuur van de Wsw-raden en de nieuwe adviesraden / participatie-raden met kern werk en inkomen.

Wij verbinden, ondersteunen en stimuleren inspraak, voor en door mensen met een arbeidsbeperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij door landelijke belangenbehartiging, afstemming en samenwerking. Verbinden van kennis en ervaring maakt het werken naar een gedragen oplossing mogelijk. Vanuit de lokale advies-raden en de Wsw-raden blijft ook de kern van de vereniging gevoed. Zo is landelijk vanuit de mensen om wie het gaat een stem beschikbaar.

2. Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De wet heeft de bedoeling om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken in het reguliere bedrijfsleven. Er worden geen mensen meer toegelaten tot de sociale werkvoorziening. Ook de instroom in de Wajong is beperkt. Delen van de ervaring en uitdragen van de gevolgen van dit besluit maakt de vereniging sterk in haar samenwerking naar anderen. Door kennis opbouw en verdieping in de effecten en benutten van de kansen door inspraak kan het geluid van de mensen die het aangaat goed worden verwoord. Kennis door een opleidingstraject en ontwikkeling van een academie structuur, zorgt voor een goede bredere kennis van de materie voor de leden.

De Participatiewet kent een nieuw instrument: beschut werk. In 2048 moeten 30.000 beschut werkplekken gerealiseerd zijn.  Veel gemeenten lopen achter bij het realiseren van deze plekken. In het regeerakkoord Rutte 3 wordt melding gemaakt van 50.000 werkplekken. Deze extra opgaaf betekent voor veel adviesraden dat zij de effecten goed moeten volgen en de beschikbare resultaten delen met de vereniging.

Er is momenteel loonkostensubsidie beschikbaar voor mensen die door ziekte of beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zij kunnen eventueel aanspraak maken op een garantiebaan. In het regeerakkoord Rutte 3 stond dat de loonkostensubsidie vervangen zou worden door loondispensatie. De LCR en andere organisaties waaronder Vereniging Mobility, hebben een stevige lobby gevoerd en de politiek heeft dit voorstel ingetrokken.

In 2019 heeft de staatssecretaris een “Breed Offensief” aangekondigd. Uit het Breed Offensief komt vanaf het najaar 2019 nieuwe wetgeving die zorgt voor vereenvoudiging in regelgeving. Zo worden de bureaucratie en de administratieve lasten verminderd. Ook de scheiding tussen de markt en overheid vervalt. Hierdoor staat de weg open naar meer publiek private samenwerking. Het maakt namelijk niet meer uit waar een baan meetelt. Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om samen met leveranciers banen in de inkoop te realiseren die voorheen meetelden bij de markt. Hier is het raakvlak met bedrijfsmatige uitvoering en onze contacten met de vakbonden in deze trajecten belangrijk. Ook de sociaal werkbedrijven die eerder de Wsw uitvoerden hebben hier onze bijzondere aandacht.

Onze aandacht is daarnaast speciaal gericht op de positie van mensen met een arbeidsbeperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vereniging Mobility houdt de uitvoering van beleid voor mensen met een arbeidsbeperking nauwlettend in de gaten. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie uit de praktijk: goede voorbeelden en signalen. Dit gebruiken wij om onze leden te adviseren en ook de landelijke belangenorganisaties van impulsen te voorzien.

Deze informatie moet komen van onze leden. Dit vormt de kern van onze vereniging.

De leden bijdrage is hard nodig. Want Mobility kan met deze informatie ervoor zorgen dat leden goed ondersteund worden bij vragen en klachten. Onderling kunnen ideeën, tips en aandachtspunten uitgewisseld worden. Lokale en regionale informatie gebruiken wij in ons advies aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, landelijke politieke partijen, LCR en landelijke belangenorganisaties. Onder deze vallen ook de vakbonden, koepel structuren voor adviesraden en hun betrokken partners.

3. Kerntaken

Mobility heeft een aantal kerntaken:

Collectieve belangenbehartiging

Mobility behartigt de collectieve belangen van de aangesloten adviesraden. Wij ijveren er voor dat mensen met een arbeidsbeperking en / of met een afstand tot de arbeidsmarkt, volwaardig kunnen meedoen.

Bij de belangenbehartiging beroepen wij ons op het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten!

 

Toerusting en ondersteuning

Mobility biedt ondersteuning aan de aangesloten adviesraden. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de adviesraden van belang zijn. Dit gebeurt via berichten en via de website. Daarnaast organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen over actuele kwesties. De vereniging gaat de kennis niveau verder versterken van haar leden door gebruik te maken van een academie gerichte aanpak. Hiermee kan door middel van uitleg bij regelingen en lezen van teksten beter begrip worden gegeven aan de informatie, dat voor handig is.

In 2020 zet Mobility het verder optimaliseren van het versterken bij de lokale belangenbehartiging door. Hiervoor is onderlinge uitwisseling en vraagstelling van leden onderling meer van belang. Ook de kennis uit wsw-raden naar bredere raden werk en inkomen onder het sociaal domein heeft voor de vereniging een extra prioriteit.

Bevordert cliëntenparticipatie

Mobility maakt zich sterk voor goede cliëntenparticipatie op gemeentelijk en regionaal niveau. Zij geeft cliëntenraden advies over de vormgeving van de raden.

4. Samenwerking

Het doel van samenwerking is om zowel landelijk als regionaal de krachten te bundelen. Door regelmatige contacten met andere netwerken versterkt Mobility haar invloed. Omdat inspraak in de gemeente verandert, en ook landelijke trends beïnvloedbaar zijn, werkt Mobility met organisaties samen om de verenigingsvisie uit te bouwen tot een betere bewustwording.

Wij zijn in gesprek met de koepel Adviesraden Sociaal Domein (vroeger koepel van Wmo-raden). Deze zullen in 2020 nog meer aangescherpt worden om geen dubbel werk te laten uitvoeren. Gebruik maken van elkaars kennis zorgt ook dat adviesraden juiste en tijdige informatie kunnen ontvangen en delen. Ook gesprekken met provinciale organisaties van cliëntenraden werk en inkomen zorgt voor inzicht in regionaal en lokale ontwikkeling. Er vinden, indien nodig, ook gesprekken met andere organisaties plaats zoals FNV, UWV of SVB.

5. Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Sinds 2014 zijn wij lid van de landelijke Cliëntenraad (LCR). Mobility zit in het cluster van vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenraden. Daarmee kunnen wij meebepalen en beslissen welke standpunten en meningen de LCR moet innemen.

Hier is de lokale stem van belang omdat dit landelijk wordt uitgedragen. Daardoor kunnen wij de belangen behartigen van mensen met een arbeidsbeperking.

Door de zetel in het dagelijks bestuur van de LCR wordt op landelijke thema’s van UWV, SVB of vakbond goed het geluid mee genomen vanuit de 355 gemeenten. Ook de eerder gestopte instroom tot de wsw en de effecten die dit heft op sociaal werk voorziening, valt door de directe betrokkenheid in het dagelijks bestuur in te brengen.

De LCR vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er diverse andere (werk)bijeenkomsten via de LCR waar Mobility eveneens bij aanwezig is. Hier zijn de terug gekoppelde effecten uit onze leden aanvullend op het werkproces. De communicatie naar elkaar maakt het daarom belangrijk ook de landelijke vertegenwoordiging te voeden.

Hier is ieder lid en aangesloten raad verantwoordelijk voor de informatie die de vereniging landelijk kan inbrengen.

6. Organisatie en dienstverlening

Mobility heeft haar organisatie ingericht naar de wensen van de leden en de beschikbare middelen. Dat betekent dat alleen iets gedaan kan worden wanneer er geld beschikbaar is. Wij hebben een beperkt budget. Dat betekent dat wij kiezen voor zaken die echt nodig zijn. Onze voorkeur gaat uit naar activiteiten die het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen. Alles wat namens Mobility georganiseerd of geregeld wordt, proberen wij zo kosten effectief te doen.

Mobility wil in 2020 af van het verenigingsbureau waar zowel het secretariaat als geldelijke middelen ter beschikking zijn van de vereniging.

Het verkrijgen van voldoende bestuursleden maakt het moeizaam om continuïteit te garanderen in de diverse bestuurlijke functies.

Door de opzet van een verenigingsbureau waar de voorzitter eindverantwoordelijk is, is de continuïteit momenteel gewaarborgd.

Melden zich geen bestuursleden in de algemene ledenvergadering, dan zal het verenigingsbureau verder in stand blijven tot het moment dat dit kan worden opgeheven ten behoeve van een volwaardig bestuur.

Het is aan de leden om zich hierover uit te spreken. Gaan de leden akkoord dan zal per 1 januari 2020 het bureau stoppen als uitvoeringsorgaan of in stand blijven bij geen toetreding van nieuwe bestuursleden. Dit zal per halfjaar worden bekeken. Dit in lijn met de visie voor een efficiënte verenigingsuitstraling.

7. Lidmaatschap

Mobility wil ook in 2020 blijven bestaan. Daarom is het noodzakelijk om het aantal leden uit te breiden. Leden betalen jaarlijks contributie. De contributie wordt vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering in het najaar.

Om de contributie zo laag mogelijk te houden, wordt bekeken of er subsidie kan worden aangevraagd voor projectmatige ondersteuning, zoals een specifieke training en/of themabijeenkomsten. Ook wordt er gekeken naar andere financieringsmogelijkheden. Een bijdrage in de locatie door om niet te kunnen overleggen valt onder deze mogelijkheden.

Activiteiten 2020

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer, commissie Sociale Zaken, landelijke politieke partijen;
 • Gemeentelijke uitvoering van de verkiezingen uit 2018 screenen op het gebied van werk en inkomen;
 • Bijwonen LCR-vergaderingen (6 x per jaar);
 • Bijwonen bestuursvergadering LCR (6 keer per jaar);
 • Deelname aan werkgroepen van de LCR;
 • Adviseren over cliëntenparticipatie;
 • Organiseren van minimaal één landelijke themabijeenkomst of studiedag (gratis voor leden);
 • Stimuleren van activiteiten die inspraak door cliëntenraden ondersteunen;
 • Acties om leden te werven;
 • Actief betrekken van cliëntenraden bij allerlei activiteiten;
 • 6 bestuursvergaderingen voor organisatie en activiteiten van de vereniging en voorbereiden ALV;
 • Meningen, standpunten en gedachtenvorming van Mobility onder de aandacht brengen in (digitale) nieuwsberichten, artikelen en bij besprekingen, website en Sociale media;
 • Onderzoeken hoe en op welke manier leden het liefst geïnformeerd worden.

Samenstelling bestuur

Jos Sprenkels, voorzitter

Chris Nieland, penningmeester

Vacature Secretariaat

 

Overzicht leden per 1 oktober 2019

Leden                                                                       Gemeenten globaal i.v.m. herindeling

Stichting Cliëntenraad WSW gemeente Amersfoort en Omstreken (Amersfoort, Baarn, Bunschoten – Spakenburg, Leusden, Soest, Woudenberg)

Wsw-raad Rotterdam

Wsw-raad Haeghe Groep (Den Haag)

Wsw Cliëntenraad GR Boxtel (Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Meijerijstad, Boxtel, Oisterwijk, Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen)

Wsw-raad Noord Kennemer Land (Castricum, Heiloo, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk)

Wsw-panel Kop van Noord Holland (Hollands Kroon, Schagen, Den Helder)

Cliëntenraad Ferm Werk (Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater)

Adviesraad Westerkwartier

Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist)

Wsw-raad Caparis (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland, Westellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerkteradiel, Achtkarpselen)

Clientenraad De Vallei (Veenendaal, Rhenen, Renswoude)

Participatieraad Haarlem

Netwerk Sociale Zekerheid gemeente Hellendoorn

Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze