Over ons

Vereniging Mobility houdt de uitvoering van beleid voor mensen met een arbeidsbeperking nauwlettend in de gaten. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie uit de praktijk: goede voorbeelden en signalen. Dit gebruiken wij om onze leden te adviseren en ook de landelijke belangenorganisaties van impulsen te voorzien.

Mobility heeft een aantal kerntaken:

Collectieve belangenbehartiging
Mobility behartigt de collectieve belangen van de aangesloten adviserende raden. Wij ijveren er voor dat mensen met een arbeidsbeperking en / of met een afstand tot de arbeidsmarkt, volwaardig kunnen meedoen op deze markt. Bij de belangenbehartiging beroepen wij ons op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten!

Toerusting en ondersteuning
Mobility biedt ondersteuning aan de aangesloten adviesraden. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de adviesraden van belang zijn. Dit gebeurt via berichten en via de website. Daarnaast organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen over actuele kwesties.

Bevorderen van cliëntenparticipatie
Mobility maakt zich sterk voor goede cliëntenparticipatie op gemeentelijk en regionaal niveau. Zij geeft cliëntenraden advies over de vormgeving van de raden.

Samenwerking
Het doel van samenwerking is om zowel landelijk als regionaal de krachten te bundelen. Door regelmatige contacten met andere netwerken versterkt Mobility haar invloed. Omdat inspraak in de gemeente verandert, en ook landelijke trends beïnvloedbaar zijn, werkt Mobility met organisaties om samen de verenigingsvisie uit te bouwen tot betere bewustwording.
Wij zijn in gesprek met de koepel Adviesraden Sociaal Domein (vroeger koepel van Wmo-raden). Ook gesprekken met provinciale organisaties van cliëntenraden werk en inkomen zorgen voor inzicht in regionale en lokale ontwikkelingen.

Landelijke Cliëntenraad (LCR)
Sinds 2014 zijn wij lid van de landelijke Cliëntenraad (LCR). Mobility zit in het cluster van vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenraden. Daarmee kunnen wij meebepalen en beslissen welke standpunten en meningen de LCR moet innemen. Hier is de lokale stem van belang omdat dit landelijk wordt uitgedragen. Daardoor kunnen wij de belangen behartigen van mensen met een arbeidsbeperking. LCR vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er diverse andere (werk)bijeenkomsten via de LCR waar Mobility eveneens bij aanwezig is.

Lidmaatschap
Mobility wil ook in 2018 blijven bestaan. Daarom is het noodzakelijk om het aantal leden uit te breiden. Leden betalen jaarlijks contributie. De contributie wordt vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering in het najaar.
Om de contributie zo laag mogelijk te houden, wordt ook in 2018 subsidie aangevraagd voor projectmatige ondersteuning, zoals een specifieke training of themabijeenkomsten. Ook kijken wij naar andere financieringsmogelijkheden.